Normes d'aplicació al Registre Electrònic a partir del 9 de desembre de 2019

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

En compliment del que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Registro Electrónico

Aplicació de normes al Registre Electrònic de l'Ajuntament d'Alacant

Normes que s'aplicaran al Registre Electrònic de l'Ajuntament d'Alacant a partir del 9 de desembre de 2019, en compliment del que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Data d'aplicació:

9 de desembre de 2019.

Contingut de les sol·licituds:

Totes les sol·licituds hauran de contindre, almenys, les dades següents:

 • Nom i cognoms de l'interessat i, si és el cas, de la persona que el represente.
 • Identificació del mitjà electrònic, o a falta d'això, lloc físic en què desitja que es practique la notificació.
 • Fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud.
 • Lloc i data.
 • Firma del sol·licitant.

Identificació prèvia a la presentació de sol·licituds:

 • Previ al registre de la sol·licitud, es comprovarà la identitat de l'interessat o de la persona que en nom seu la presente, i que haurà de figurar en aquesta com el seu representant.
 • No s'admetrà la presentació de sol·licituds que no siga realitzada per l'interessat o el seu representant.
 • La verificació de la identitat es realitzarà mitjançant la comprovació del nom i els cognoms que consten en el Document Nacional d'Identitat o document identificatiu equivalent, original.
 • La verificació de l'adequada acreditació de la representació correspondrà a l'òrgan competent de la tramitació del procediment de què es tracte. Ha de tindre's en compte que tal acreditació és necessària per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets.

Persones obligades a presentar sol·licituds a través de la Seu Electrònica:

Les Persones Jurídiques: tindran tal consideració les que a continuació s'indiquen (la lletra és la que apareix a l'inici del seu NIF):

 • A. Societats anònimes.
 • B. Societats de responsabilitat limitada.
 • C. Societats col·lectives.
 • D. Societats comanditàries.
 • F. Societats cooperatives.
 • G. Associacions.
 • J. Societats civils, amb personalitat jurídica o sense aquesta.
 • N. Entitats estrangeres.
 • P. Corporacions locals (ajuntaments o diputacions ).
 • Q. Organismes públics.
 • R. Congregacions i institucions religioses.
 • S. Òrgans de l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes.
 • V. Altres tipus no definits en la resta de claus.

Les Entitats sense Personalitat Jurídica: tindran tal consideració les que a continuació s'indiquen (la lletra és la que apareix a l'inici del seu NIF):

 • E. Comunitats de béns i herències jacents.
 • H. Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal.
 • N. Entitats estrangeres.
 • P. Corporacions locals (juntes veïnals, departaments o òrgans dependents de l'Administració sense personalitat jurídica).
 • S. Òrgans de l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes.
 • U. Unions temporals d'empreses.
 • V. Altres tipus no definits en la resta de claus.

Els que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen en l'exercici d'aquesta activitat professional:

D'acord amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, són activitats l'exercici de les quals requereix col·legiació les següents:

 • Enginyers:
  • D'armaments i materials.
  • De construcció i electricitat.
  • Aeronàutics.
  • D'armes navals.
  • De camins, canals i ports.
  • De monts.
  • Navals.
  • De telecomunicacions.
  • Agrònoms.
  • De mines.
  • Industrials.
 • Enginyers Tècnics:
  • Aeronàutics.
  • D'obres públiques.
  • De telecomunicacions.
  • En topografia.
  • Forestals.
  • Agrícoles.
  • De mines.
  • Industrials.
 • Agents de la propietat industrial.
 • Diplomats en Infermeria.
 • Físics.
 • Fisioterapeutes.
 • Graduats Socials.
 • Logopedes.
 • Odontòlegs i estomatòlegs.
 • Pèrits i enginyers tècnics navals.
 • Podòlegs.
 • Psicòlegs.
 • Delineants i dissenyadors tècnics.
 • Arquitectes.
 • Arquitectes tècnics i aparelladors.
 • Decoradors dissenyadors d'interior.
 • Agents de duanes.
 • Administradors de finques.
 • Agents comercials.
 • Economistes.
 • Gestors administratius.
 • Biòlegs.
 • Diplomats en treball social i assistents socials.
 • Educadors socials.
 • Farmacèutics.
 • Metges.
 • Advocats.
 • Procuradors.
 • Químics.
 • Titulats mercantils.
 • Geòlegs.
 • Veterinaris.
 • A més, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els que representen un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració:

Els subjectes obligats a relacionar-se a través de la Seu Electrònica amb l'Ajuntament, ho estaran tant si ho fan en nom propi com en representació de tercers.

Els empleats de les Administracions Públiques:

Per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic.

Oficina de Registre Virtual (ORVE):

Com a conseqüència de l'obligació de les persones indicades en l'apartat anterior a relacionar-se electrònicament amb les Administracions, no s'admetran sol·licituds presencials seues dirigides a òrgans de qualsevol Administració Pública pel sistema de finestreta única, a través de la plataforma estatal ORVE.

Conseqüències de la no utilització de mitjans electrònics per les persones obligades:

En el cas que algun dels subjectes obligats a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de la seua Seu Electrònica no ho fera per aquesta via sinó presencialment, serà requerit per la unitat tramitadora perquè esmene mitjançant la seua presentació electrònica. Es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

Tràmits en Seu Electrònica:

Per a tràmits en Seu Electrònica és necessari disposar d'un certificat digital vàlid o DNI electrònic.

Els col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament poden obtindre signatura electrònica de la següent manera:

A través d'Internet:

Presencialment:

 • Delegació de l'Agència Tributària a Alacant:
  • Plaça de la Montanyeta, 8.
  • 03001 Alacant.

*Ha de sol·licitar-se cita prèvia en el telèfon 901 200 351.

 

Informació complementària