Descàrrega de rebuts en període voluntari

Este servei permet descarregar online rebuts en període de cobrament voluntari, en format pdf, dels següents tributs municipals:

  • Taxa per Entrada i Eixida de Vehicles (guals).
  • Impost sobre Béns Immobles (IBI).
  • Taxa de Recollida de Fem.
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
  • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

També es pot sol·licitar l'enviament dels rebuts, per a anys successius, a un compte de correu.

Formas de Presentación