Altes i canvis de domicili en el Padró Municipal d'Habitants

TRÀMIT AMB CITA PRÈVIA:

Inscripció en el Padró Municipal d'Habitants (tant procedents d'un altre municipi com per primera vegada), i canvis de domicili de persones ja empadronades a Alacant.

Per a realitzar el tràmit ha de sol·licitar CITA PRÈVIA telefonant al Tel. 010/966 900 886 o a través d'Internet accedint ACÍ.

Quan l'empadronament siga per a diverses persones en un mateix domicili (de la mateixa unitat familiar o no), només és necessària una única cita prèvia.

AVÍS:

  • Qualsevol tràmit del Padró Municipal d'Habitants ha de realitzar-lo la persona interessada de manera presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), excepte aquells que puguen realitzar-se de manera telemàtica en Seu Electrònica. En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i documentació original de la persona interessada.
  • NO S'ATENDRÀ aquelles persones el document de les quals d'identificació no coincidisca amb el que es va sol·licitar la cita prèvia.
  • En cas de no poder assistir a la cita prèvia, per favor, anul·la-la, una altra persona podrà beneficiar-se.
  • Tots els tràmits del Padró Municipal d'Habitants són GRATUÏTS.
Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

  • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.

  • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.

  • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

Documentació Personal:

Majors d'edat:

  • Ciutadans espanyols: D.N.I., Permís de Conduir espanyol havent d'acreditar la resta de dades obligatòries mitjançant un altre document, Passaport en vigor.
  • Ciutadans comunitaris: Passaport en vigor  o document acreditatiu de la identitat expedit per les autoritats del país de procedència i Número d'Identificació d'Estranger que consta en el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea resident a Espanya.
  • Ciutadans no comunitaris: Passaport o Targeta de Resident en vigor.

Menors d'edat:

D.N.I/N.I.E./Passaport i Llibre de Família o Partida de Naixement. Els majors de 14 anys hauran de presentar D.N.I.

Per a poder empadronar a menors fora del domicili familiar, es necessita l'autorització o consentiment de tots dos pares/tutors, així com que aquests justifiquen la seua identitat mitjançant fotocòpia del D.N.I. 

En cas de separació dels cònjuges, haurà de presentar-se la sentència ferma sobre la custòdia dels menors.

Documentació del Domicili:

Quan l'habitatge és propietat de l'interessat:

Acreditar la titularitat mitjançant última factura de telèfon fix, aigües, gas, llum al seu nom, últim rebut de l'Impost de Béns immobles (I.B.I), nota simple del Registre de la Propietat de l'any en curs o Escriptura de Propietat d'habitatge d'adquisició de l'any en vigor.

*No s'admetran rebuts bancaris, excepte de l'Impost de Béns immobles (I.B.I.).

Quan l'habitatge és de lloguer:

Contracte vigent d'arrendament, que haurà d'anar a nom de l'interessat, últim rebut de lloguer i fotocòpia del D.N.I. del propietari. Si el contracte ha finalitzat i està prorrogat, s'haurà de justificar la pròrroga, o aportar l'últim rebut de pagament de lloguer de l'habitatge juntament amb el 'vaig rebre' del propietari així com la seua fotocòpia del DNI.

Quan residisca a casa d'una altra persona:

És necessari presentar autorització signada de la persona/es empadronada/es titular/s del contracte d'arrendament o autorització del/s propietari/s de l'habitatge, i a més de l'autorització, documentació sobre l'habitatge  segons l'indicat per a propietaris o arrendataris, juntament amb documentació identificativa del mateix (D.N.I., Passaport, etc.).

Realització de tràmits del Padró Municipal d'Habitants per una altra persona diferent del sol·licitant:

En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i documentació original de la persona interessada.

Formas de Presentación

Informació complementària