Altes i canvis de domicili en el Padró Municipal d'Habitants

INSCRIPCIÓ EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS (TANT PROCEDENTS D'UN ALTRE MUNICIPI COM PER PRIMERA VEGADA), I CANVIS DE DOMICILI DE PERSONES JA EMPADRONADES A ALACANT.

TRÀMIT PER MITJANS ELECTRÒNICS:

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, generalitza i estableix la utilització obligatòria dels mitjans electrònics en els procediments administratius.

La publicació, el 2 de maig de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Automàtica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal, incorpora als diferents procediments relacionats amb l'empadronament la possibilitat que puguen dur-se a terme per mitjans electrònics per part d'aquells ciutadans que trien relacionar-se d'aqueixa manera amb l'Ajuntament.

Per a iniciar el tràmit haurà d'accedir a la Seu Electrònica (veure secció 'Formes de presentació') adjuntant la documentació necessària que s'indica en la secció 'Documentació a presentar'. Per a realitzar el tràmit és necessari disposar de certificat digital o DNI electrònic

TRÀMIT PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA:

Les cites prèvies de la OAC 'Cervantes' se sol·licitaran per telèfon en el Tel. 010 o  900 153 862. Les cites prèvies de la OAC 'Sèneca' se sol·licitaran en el Tel. 010 o  900 153 862 o a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Altes i modificacions en el Padró Municipal d'Habitants'.

Quan l'empadronament siga per a diverses persones en un mateix domicili (de la mateixa unitat familiar o no), només és necessària una única cita prèvia.

AVÍS:

 • Qualsevol tràmit del Padró Municipal d'Habitants ha de realitzar-lo la persona interessada de manera presencial en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), excepte aquells que puguen realitzar-se de manera telemàtica en Seu Electrònica. En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i de la persona interessada.
 • NO S'ATENDRÀ aquelles persones el document de les quals d'identificació no coincidisca amb el que es va sol·licitar la cita prèvia.
 • En cas de no poder assistir a la cita prèvia, per favor, anul·la-la, una altra persona podrà beneficiar-se.
 • Tots els tràmits del Padró Municipal d'Habitants són GRATUÏTS.
Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

 • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.
 • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
 • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

1.- Full d'inscripció per a Altes o Canvis de Domicili en el Padró Municipal d'Habitants.

Descarregar model des de la secció 'Informació complementària'.

2.- Documentació Personal en vigor:

Majors d'edat:

 • Ciutadans espanyols: D.N.I., Permís de Conduir espanyol( havent d'acreditar la resta de dades obligatòries mitjançant un altre document) o Passaport.
 • Ciutadans comunitaris: Passaport en vigor  o document acreditatiu de la identitat expedit per les autoritats del país de procedència i Número d'Identificació d'Estranger que consta en el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea resident a Espanya, si disposes d'ell.
 • Ciutadans no comunitaris: Passaport o Targeta de Resident.

Menors d'edat:

 • D.N.I/N.I.E./Passaport (*Els majors de 14 anys hauran de presentar D.N.I.).
 • Llibre de Família o Certificat de Naixement.
 • Per a poder empadronar a menors es necessita l'autorització o consentiment de tots dos pares/tutors, així com que estos justifiquen la seua identitat mitjançant fotocòpia del DNI. En cas de separació dels cònjuges igualment serà necessari acreditar el consentiment de tots dos (sempre que un d'ells no haja sigut privat de la pàtria potestat, i en aquest cas haurà de presentar-se la corresponent resolució judicial) o, en defecte d'això, aportar una autorització judicial.
 • Model de declaració responsable amb o sense sentència judicial (*Veure secció 'Informació complementària').

3.- Documentació del Domicili:

3.A. Quan l'habitatge és propietat de l'interessat, haurà d'aportar algun dels següents documents:

 • Últim rebut de l'Impost de Béns immobles (I.B.I.).
 • Si l'habitatge és de recent adquisició: Nota simple del Registre de la Propietat o Escriptura de Propietat de l'Habitatge d'adquisició de l'any en curs.
 • Última factura de telèfon fix, aigua, gas o llum, a nom de l'interessat (No s'admetran rebuts bancaris, excepte de l'I.B.I.).
 • Si l'habitatge té diversos propietaris, s'haurà d'aportar l'autorització i fotocòpies del DNI de tots i cadascun d'ells.

*** En cas que la titularitat de l'habitatge corresponga a una empresa, s'ha d'acreditar la relació de la persona interessada amb la referida mercantil.

3.B. Quan l'habitatge és de lloguer:

 • Contracte vigent d'arrendament a nom de l'interessat, juntament amb l'últim rebut de lloguer i fotocòpia del D.N.I de tots i cadascun dels propietaris.
 • Autorització de tots i cadascun dels propietaris de l'habitatge quan el contracte d'arrendament no indique el permís d'empadronament de tercers.
 • Si l'habitatge té diversos propietaris i aquests no figuren en el contracte d'arrendament, s'haurà d'aportar l'autorització i fotocòpies del DNI de tots i cadascun d'ells. 
 • Si el contracte ha finalitzat i està prorrogat, s'haurà de justificar la pròrroga, o aportar l'últim rebut de pagament de lloguer de l'habitatge juntament amb el vaig rebre i fotocòpia del DNI de tots i cadascun dels propietaris.

*** En cas que la titularitat de l'habitatge corresponga a una empresa, s'ha d'acreditar la relació de la persona/es que signa/en el contracte d'arrendament amb la referida mercantil.

3.C. Quan residisca a casa d'una altra persona:

Habitatge de propietat: 

 • Autorització i fotocòpia del DNI de tots i cadascun dels propietaris de l'habitatge.
 • Documentació personal segons l'indicat en l'apartat 2.
 • Documentació de l'habitatge segons l'indicat en l'apartat 3.A. 

*** En cas que la titularitat de l'habitatge corresponga a una empresa, s'ha d'acreditar la relació de la persona/es que signa/en l'autorització d'empadronament amb la referida mercantil.

Habitatge de lloguer:

 • Autorització signada de totes i cadascuna de les persones empadronades en el domicili titulars del contracte d'arrendament.
 • Autorització de tots i cadascun dels propietaris de l'habitatge quan el contracte d'arrendament no indique el permís d'empadronament de tercers.
 • Documentació personal segons l'indicat en l'apartat 2.
 • Documentació de l'habitatge segons l'indicat en l'apartat 3.B

*** En cas que la titularitat de l'habitatge corresponga a una empresa, s'ha d'acreditar la relació de la persona/es que signa/en l'autorització d'empadronament amb la referida mercantil.

Realització de tràmits del Padró Municipal d'Habitants per una altra persona diferent del sol·licitant:

En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i de la persona interessada.

Formas de Presentación

Informació complementària