Altes i canvis de domicili en el Padró Municipal d'Habitants

INSCRIPCIÓ EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS (TANT PROCEDENTS D'UN ALTRE MUNICIPI COM PER PRIMERA VEGADA), I CANVIS DE DOMICILI DE PERSONES JA EMPADRONADES A ALACANT.

TRÀMIT PER MITJANS ELECTRÒNICS:

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, generalitza i estableix la utilització obligatòria dels mitjans electrònics en els procediments administratius.

La publicació, el 2 de maig de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Automàtica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal, incorpora als diferents procediments relacionats amb l'empadronament la possibilitat que puguen dur-se a terme per mitjans electrònics per part d'aquells ciutadans que trien relacionar-se d'aqueixa manera amb l'Ajuntament.

Per a iniciar el tràmit haurà d'accedir a la Seu Electrònica (veure secció 'Formes de presentació') adjuntant la documentació necessària que s'indica en la secció 'Documentació a presentar'. Per a realitzar el tràmit és necessari disposar de certificat digital o DNI electrònic

TRÀMIT PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA:

Les cites prèvies de la OAC 'Cervantes' se sol·licitaran per telèfon en el Tel. 010 o  900 153 862. Les cites prèvies de la OAC 'Sèneca' se sol·licitaran en el Tel. 010 o  900 153 862 o a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Altes i modificacions en el Padró Municipal d'Habitants'.

Quan l'empadronament siga per a diverses persones en un mateix domicili (de la mateixa unitat familiar o no), només és necessària una única cita prèvia.

AVÍS:

 • Qualsevol tràmit del Padró Municipal d'Habitants ha de realitzar-lo la persona interessada de manera presencial en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), excepte aquells que puguen realitzar-se de manera telemàtica en Seu Electrònica. En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i de la persona interessada.
 • NO S'ATENDRÀ aquelles persones el document de les quals d'identificació no coincidisca amb el que es va sol·licitar la cita prèvia.
 • En cas de no poder assistir a la cita prèvia, per favor, anul·la-la, una altra persona podrà beneficiar-se.
 • Tots els tràmits del Padró Municipal d'Habitants són GRATUÏTS.
Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

 • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.
 • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
 • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

1.- Full d'inscripció per a Altes o Canvis de Domicili en el Padró Municipal d'Habitants.

Descarregar model des de la secció 'Informació complementària'.

2.- Documentació Personal en vigor:

Majors d'edat:

 • Ciutadans espanyols: D.N.I., Permís de Conduir espanyol( havent d'acreditar la resta de dades obligatòries mitjançant un altre document) o Passaport.
 • Ciutadans comunitaris: Passaport en vigor  o document acreditatiu de la identitat expedit per les autoritats del país de procedència i Número d'Identificació d'Estranger que consta en el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea resident a Espanya.
 • Ciutadans no comunitaris: Passaport o Targeta de Resident.

Menors d'edat:

 • D.N.I/N.I.E./Passaport (*Els majors de 14 anys hauran de presentar D.N.I.).
 • Llibre de Família o Certificat de Naixement.
 • Per a poder empadronar a menors es necessita l'autorització o consentiment de tots dos pares/tutors, així com que aquests justifiquen la seua identitat mitjançant fotocòpia del D.N.I. En cas de separació dels cònjuges, haurà de presentar-se la sentència ferma sobre la custòdia dels menors.
 • Model de declaració responsable amb o sense sentència judicial (*Veure secció 'Informació complementària').

3.- Documentació del Domicili:

3.A. Quan l'habitatge és propietat de l'interessat, haurà d'aportar algun dels següents documents:

 • Últim rebut de l'Impost de Béns immobles (I.B.I.).
 • Si l'habitatge és de recent adquisició: Nota simple del Registre de la Propietat o Escriptura de Propietat de l'Habitatge d'adquisició de l'any en curs.
 • Última factura de telèfon fix, aigua, gas o llum, a nom de l'interessat (No s'admetran rebuts bancaris, excepte de l'I.B.I.).
 • Si l'habitatge té diversos propietaris, s'haurà d'aportar l'autorització i fotocòpies del DNI de tots i cadascun d'ells.

*** En cas que la titularitat de l'habitatge corresponga a una empresa, s'ha d'acreditar la relació de la persona interessada amb la referida mercantil.

3.B. Quan l'habitatge és de lloguer:

 • Contracte vigent d'arrendament a nom de l'interessat, juntament amb l'últim rebut de lloguer i fotocòpia del D.N.I de tots i cadascun dels propietaris.
 • Autorització de tots i cadascun dels propietaris de l'habitatge quan el contracte d'arrendament no indique el permís d'empadronament de tercers.
 • Si l'habitatge té diversos propietaris i aquests no figuren en el contracte d'arrendament, s'haurà d'aportar l'autorització i fotocòpies del DNI de tots i cadascun d'ells. 
 • Si el contracte ha finalitzat i està prorrogat, s'haurà de justificar la pròrroga, o aportar l'últim rebut de pagament de lloguer de l'habitatge juntament amb el vaig rebre i fotocòpia del DNI de tots i cadascun dels propietaris.

*** En cas que la titularitat de l'habitatge corresponga a una empresa, s'ha d'acreditar la relació de la persona/es que signa/en el contracte d'arrendament amb la referida mercantil.

3.C. Quan residisca a casa d'una altra persona:

Habitatge de propietat: 

 • Autorització i fotocòpia del DNI de tots i cadascun dels propietaris de l'habitatge.
 • Documentació personal segons l'indicat en l'apartat 2.
 • Documentació de l'habitatge segons l'indicat en l'apartat 3.A. 

*** En cas que la titularitat de l'habitatge corresponga a una empresa, s'ha d'acreditar la relació de la persona/es que signa/en l'autorització d'empadronament amb la referida mercantil.

Habitatge de lloguer:

 • Autorització signada de totes i cadascuna de les persones empadronades en el domicili titulars del contracte d'arrendament.
 • Autorització de tots i cadascun dels propietaris de l'habitatge quan el contracte d'arrendament no indique el permís d'empadronament de tercers.
 • Documentació personal segons l'indicat en l'apartat 2.
 • Documentació de l'habitatge segons l'indicat en l'apartat 3.B

*** En cas que la titularitat de l'habitatge corresponga a una empresa, s'ha d'acreditar la relació de la persona/es que signa/en l'autorització d'empadronament amb la referida mercantil.

Realització de tràmits del Padró Municipal d'Habitants per una altra persona diferent del sol·licitant:

En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i de la persona interessada.

Formas de Presentación

Informació complementària