Altes i canvis de domicili en el Padró Municipal d'Habitants

TRÀMIT AMB CITA PRÈVIA:

AVÍS: Actualment no és possible sol·licitar cita prèvia ja que el servei està suspés per crisi sanitària COVID-19.

Inscripció en el Padró Municipal d'Habitants (tant procedents d'un altre municipi com per primera vegada), i canvis de domicili de persones ja empadronades a Alacant.

Per a realitzar el tràmit ha de sol·licitar CITA PRÈVIA telefonant al Tel. 010/966 900 886 o a través d'Internet accedint ACÍ.

Quan l'empadronament siga per a diverses persones en un mateix domicili (de la mateixa unitat familiar o no), només és necessària una única cita prèvia.

AVÍS:

 • Qualsevol tràmit del Padró Municipal d'Habitants ha de realitzar-lo la persona interessada de manera presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), excepte aquells que puguen realitzar-se de manera telemàtica en Seu Electrònica. En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i documentació original de la persona interessada.
 • NO S'ATENDRÀ aquelles persones el document de les quals d'identificació no coincidisca amb el que es va sol·licitar la cita prèvia.
 • En cas de no poder assistir a la cita prèvia, per favor, anul·la-la, una altra persona podrà beneficiar-se.
 • Tots els tràmits del Padró Municipal d'Habitants són GRATUÏTS.
Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

 • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.

 • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.

 • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

1.- Documentació Personal en vigor:

Majors d'edat:

 • Ciutadans espanyols: D.N.I., Permís de Conduir espanyol( havent d'acreditar la resta de dades obligatòries mitjançant un altre document) o Passaport.
 • Ciutadans comunitaris: Passaport en vigor  o document acreditatiu de la identitat expedit per les autoritats del país de procedència i Número d'Identificació d'Estranger que consta en el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea resident a Espanya.
 • Ciutadans no comunitaris: Passaport o Targeta de Resident.

Menors d'edat:

 • D.N.I/N.I.E./Passaport (*Els majors de 14 anys hauran de presentar D.N.I.).
 • Llibre de Família o Certificat de Naixement.
 • Per a poder empadronar a menors fora del domicili familiar, es necessita l'autorització o consentiment de tots dos pares/tutors, així com que aquests justifiquen la seua identitat mitjançant fotocòpia del D.N.I. En cas de separació dels cònjuges, haurà de presentar-se la sentència ferma sobre la custòdia dels menors.

2.- Documentació del Domicili:

2.A. Quan l'habitatge és propietat de l'interessat, haurà d'aportar algun dels següents documents:

 • Últim rebut de l'Impost de Béns immobles (I.B.I.).
 • Si l'habitatge és de recent adquisició: Nota simple del Registre de la Propietat o Escriptura de Propietat de l'Habitatge d'adquisició de l'any en curs.
 • Última factura de telèfon fix, aigua, gas o llum, a nom de l'interessat (No s'admetran rebuts bancaris, excepte de l'I.B.I.).

2.B. Quan l'habitatge és de lloguer:

 • Contracte vigent d'arrendament a nom de l'interessat, juntament amb l'últim rebut de lloguer i fotocòpia del D.N.I del propietari/s. 
 • Autorització del propietari o propietaris de l'habitatge quan el contracte d'arrendament no indique el permís d'empadronament de tercers.
 • Si l'habitatge té diversos propietaris i aquests no figuren en el contracte d'arrendament, s'haurà de comptar amb l'autorització de tots i cadascun d'ells. 
 • Si el contracte ha finalitzat i està prorrogat, s'haurà de justificar la pròrroga, o aportar l'últim rebut de pagament de lloguer de l'habitatge juntament amb el vaig rebre del propietari/s així com la seua fotocòpia/s del DNI.

2.C. Quan residisca a casa d'una altra persona:

Habitatge de propietat: 

 • Autorització del propietari o propietaris de l'habitatge juntament amb fotocòpia/s del DNI.
 • Documentació personal segons l'indicat en l'apartat 1.
 • Documentació de l'habitatge segons l'indicat en l'apartat 2.A. 

Habitatge de lloguer:

 • Autorització signada de la persona o persones empadronades en el domicili titular/rs del contracte d'arrendament.
 • Autorització del propietari o propietaris de l'habitatge quan el contracte d'arrendament no indique el permís d'empadronament de tercers.
 • Documentació personal segons l'indicat en l'apartat 1.
 • Documentació de l'habitatge segons l'indicat en l'apartat 2.B

Realització de tràmits del Padró Municipal d'Habitants per una altra persona diferent del sol·licitant:

En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i documentació original de la persona interessada.

Formas de Presentación

Informació complementària