Presentació online d'instància genèrica

Avís jurídic

  1. Assegure's que el tràmit que pretén realitzar no es troba entre els que apareixen en el “Catàleg de Serveis “ dins de la “Seu Electrònica” d'accés.
  2. Només s'admetran en aquest tràmit les sol·licituds, escrits o comunicacions diferents dels esmentats en el paràgraf anterior.
  3. En particular, qualsevol escrit, sol·licitud, instància, recurs o reclamació en matèria tributària que utilitze aquesta via per a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament serà inadmesa.

Regulació jurídica

Art. 22 de l'Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

“1. El registre electrònic admetrà la presentació de documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits de competència municipal que s'especifiquen en el catàleg de serveis electrònics de la Seu Electrònica d'accés a aquest, emplenats d'acord amb el format preestablit per a cadascun dels tràmits i procediments electrònics….

2. El registre electrònic no admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions que no seguisquen els models descrits en el punt anterior...”

Art. 37 del RD 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació per mitjans electrònics

“3. Els registres electrònics admetran:

a) Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits que s'especifiquen conforme al que es disposa en la norma de creació del registre, emplenats d'acord amb formats preestablits.

b) Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació diferent dels esmentats en el paràgraf anterior dirigit a qualsevol Administració Pública.

4. D'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, no es tindran per presentats en el registre aquells documents i informació el règim especial dels quals establisca una altra forma de presentació. En aquests supòsits, l'òrgan administratiu competent per a la tramitació del procediment comunicarà aquesta circumstància a l'interessat i informarà dels requisits exigits per la legislació específica aplicable.

En l'àmbit dels tributs, la previsió continguda en l'article 14 de la Llei 39/2015 (matisada per la seua DA 1a) queda condicionada al que es disposa per l'article 96 de la Llei 58/2003, General Tributària que assenyala:

“2. Quan siga compatible amb els mitjans tècnics de què dispose l'Administració tributària, els ciutadans podran relacionar-se amb ella per a exercir els seus drets i complir amb les seues obligacions a través de tècniques i mitjans electrònics, informàtics o telemàtics amb les garanties i requisits previstos en cada procediment.”

Per tant, en l'àmbit tributari, només serà admissible la relació electrònica quan així expressament es dispose per l’Administració tributària mateixa.

Nota important

Accedint al tràmit, es considerarà que ha llegit i ha entès les condicions obligatòries i les conseqüències especificades en l'avís jurídic precedent.

Formas de Presentación