Domiciliació bancària

Domiciliació bancària

Este servei permet sol·licitar la domiciliació bancària de rebuts dels tributs municipals de cobrament periòdic: Impost sobre Béns Immobles (IBI), Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans (Fem), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica (IBI Rústica), Taxa per drets d'entrada de vehicles a través de les voreres i vies públiques (Guals), Taxa de Mercats, Cànons Municipals i Taxa de quioscs.

Important:

 • Per a sol·licitar la domiciliació bancària, pot descarregar el Model d'Ordre de Domiciliació de Deute Directe SEPA que està disponible en aquesta pàgina. El deutor (titular del rebut) ha d'emplenar i signar una ordre de domiciliació per cada rebut a domiciliar
 • Perquè faça efecte en el període recaptatori immediat a la seua presentació haurà de tindre entrada amb una antelació mínima de dos mesos sobre la data d'inici de cada període, i no ser defectuosa (veure Calendari del Contribuent).
 • Al dors de l'imprès disposa de totes les normes i instruccions sobre la domiciliació de rebuts.

Lloc de presentació:

Persones físiques:

 • De manera presencial amb cita prèvia, a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) (a la Tresoreria Municipal ja no es presenten). 
  • Les cites prèvies de la OAC 'Cervantes' (C/Cervantes, 3) se sol·licitaran per telèfon en el Tel. 010 o  900 153 862. Les cites prèvies de la OAC 'Sèneca' (C/Portugal, 17) i OAC 'Gastón Castelló' (C/Pino Santo, 1) se sol·licitaran en el Tel. 010 o  900 153 862 o a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Tràmits Municipals.

  • Per a qualsevol aclariment o incidència, pot telefonar al Tel. 010/ 900 153 862.

 • A la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant a l'efecte una "instància genèrica": https://sedeelectronica.alicante.es/servicios.php?idioma=ca 
 • En quasevol altre Registre Públic o per correu, en els termes que preveu l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP.

Persones jurídiques així como la resta d'entitats i persones relacionades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, exclusivament:

A la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant a l'efecte una "instància genèrica: https://sedeelectronica.alicante.es/servicios.php?idioma=ca

Documentació a aportar juntament amb l'Ordre de Domiciliació de Deute Directe SEPA:

Persones físiques:

 • Fotocòpia de llibreta d'estalvi, xec, extracte, rebut, certificat, etc., expedit per l'Entitat Financera, on consten el nom del titular, NIF/CIF i el número de compte IBAN.
 • Fotocòpia del DNI del deutor (titular del rebut)
 • Si el titular del compte bancari és diferent del deutor, a més, fotocòpia del seu DNI.

Persones jurídiques:

 • Fotocòpia de llibreta d'estalvi, xec, extracte, rebut, certificat, etc., expedit per l'Entitat Financera, on consten el nom del titular, NIF/CIF i el número de compte IBAN.
 • Fotocòpia del CIF del deutor.
 • Fotocopia del DNI del representant (administrador, apoderat, etc.)
 • Fotocòpia del document íntegre on conste la representació.
Presentació