Domiciliació bancària

Este servei permet sol·licitar la domiciliació bancària de rebuts dels tributs municipals de cobrament periòdic: Impost sobre Béns Immobles (IBI), Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans (Fem), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica (IBI Rústica), Taxa per drets d'entrada de vehicles a través de les voreres i vies públiques (Guals), Taxa de Mercats, Cànons Municipals i Taxa de quioscs.

Per a açò, pot descarregar el Model d'Orde de Domiciliació de Deute Directe SEPA que està disponible en esta pàgina. El deutor (titular del rebut) ha d'emplenar i signar una orde de domiciliació per cada rebut a domiciliar. 

Al dors de l'imprès disposa de les normes i instruccions sobre la domiciliació de rebuts.

Lloc de presentació.

Persones físiques:

 • De manera presencial amb cita prèvia, a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) (a la Tresoreria Municipal ja no es presenten). 
  • Les cites prèvies de la OAC 'Cervantes' se sol·licitaran per telèfon en el Tel. 010 o 966 900 886. Les cites prèvies de la OAC 'Sèneca' se sol·licitaran en el Tel. 010 o 966 900 886 o a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Tràmits Municipals.

   Per a qualsevol aclariment o incidència, pot cridar al Tel. 010/966 900 886.

 • A la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant a l'efecte una "instància genèrica": https://sedeelectronica.alicante.es/servicios.php?idioma=ca 
 • En quasevol altre Registre Públic o per correu, en els termes que preveu l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP.

Persones jurídiques així como la resta d'entitats i persones relacionades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, exclusivament:

A la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant a l'efecte una "instància genèrica: https://sedeelectronica.alicante.es/servicios.php?idioma=ca

Documentació a aportar amb l'orde de domiciliació.

Persones físiques:

 • Fotocòpia de llibreta d'estalvi, xec, extracte, rebut, certificat, etc., expedit per l'Entitat Financera, on consten el nom del titular, NIF/CIF i el número de compte IBAN.
 • Fotocòpia del DNI del deutor (titular del rebut)
 • Si el titular del compte bancari és diferent del deutor, a més, fotocòpia del seu DNI.

Persones jurídiques:

 • Fotocòpia de llibreta d'estalvi, xec, extracte, rebut, certificat, etc., expedit per l'Entitat Financera, on consten el nom del titular, NIF/CIF i el número de compte IBAN.
 • Fotocòpia del CIF del deutor.
 • Fotocopia del DNI del representant (administrador, apoderat, etc.)
 • Fotocòpia del document íntegre on conste la representació.
Presentació

Formas de Presentación