Al·legacions / Recursos a multes de trànsit o identificació de la persona conductora

Trámites sanciones de tráfico

AL·LEGACIONS / RECURSOS A MULTES DE TRÀNSIT O IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA CONDUCTORA

TERMINIS DE PRESENTACIÓ:

Si no està conforme amb la denúncia formulada per infringir les normes de trànsit, o desitja procedir a identificar la persona conductora en el moment de la suposada comissió de la infracció, podrà presentar:

AL·LEGACIONS:

En el termini de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la notificació de la denúncia. És important saber que formular al·legacions impedeix acollir-se a la reducció del 50 % de l'import de la multa proposada.

RECURSOS:

En el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la Resolució Sancionadora.

IDENTIFICACIÓ DE LA,PERSONA CONDUCTORA:

En el termini de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la notificació de la denúncia. En el cas que la inscripció de la persona conductora no figure en la Direcció General de Trànsit, serà obligatori presentar fotocòpia del Permís de Conducció.

 

NORMATIVA RELACIONADA AMB EL TRÀMIT

-Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.

-Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

-Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i Vehicles de la Ciutat d'Alacant.

Avís important per a col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració:

Per a tràmits en Seu Electrònica, és necessari disposar d'un certificat digital vàlid o DNI electrònic (vegeu l'enllaç següent)

Normes d'aplicació al Registre electrònic a partir del 9 de desembre de 2019.

LLOC DE PRESENTACIÓ D'ESCRITS D'AL·LEGACIONS / RECURSOS A MULTES DE TRÀNSIT O IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA CONDUCTORA:

-De manera telemàtica (per Internet), aquells obligats a relacionar-se amb l'Administració a través de la Seu Electrònica, i particulars que així ho desitgen.

-Registre General Ajuntament d'Alacant (presencial) – C/ Cervantes, 3 – Només per a particulars no obligats a relacionar-se a través de la Seu Electrònica.

-Llocs arreplegats en l'article 16 de la Llei 39/2015

 

Presentació
Documentación a presentar: 

instància emplenada (veure models)
 

Formas de Presentación