Certificat d'Empadronament

Es pot sol·licitar Certificat d'Empadronament a través de Seu Electrònica (amb certificat digital) o presencialment en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

El tràmit pot tardar fins a un màxim de tres dies.

 • En cas de sol·licitar-ho a través de Seu Electrònica, es rebrà per correu electrònic.
 • En cas de sol·licitar-ho de forma presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), es podrà recollir allí mateix o es rebrà per correu electrònic en cas de facilitar una adreça vàlida.

Certificat d'Empadronament Col·lectiu:

 • En cas de sol·licitar Certificat d'Empadronament Col·lectiu a través de Seu Electrònica, només s'expedirà aquell en el qual figure el nombre de persones inscrites juntament amb el sol·licitant.
 • En cas de sol·licitar Certificat d'Empadronament Col·lectiu de forma presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) haurà de presentar autorització de totes les persones empadronades en el domicili diferents del sol·licitant (*Veure secció 'Documentació a presentar').

Certificat d'Empadronament Històric:

Els Certificats d'Empadronament Històrics anteriors a 1996 han de sol·licitar-se a través de Seu Electrònica (presentació en línia d'Instància Genèrica) o presencialment en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) mitjançant model d'Instància Genèrica (descàrrega el model ACÍ).

Per a qualsevol aclariment o incidència, pot telefonar al Tel. 010/966 900 886.

Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

 • Qualsevol tràmit del Padró Municipal d'Habitants ha de realitzar-lo la persona interessada de manera presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), excepte aquells que puguen realitzar-se de manera telemàtica en Seu Electrònica. En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i documentació original de la persona interessada.
 • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.
 • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
 • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

Document d'identificació (DNI, NIE o Passaport).

Recollida d'informe per una altra persona diferent del sol·licitant:

En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i documentació original de la persona interessada.

Empadronament Col·lectiu:

Per a l'expedició de certificacions i informes col·lectius, comprensius de totes les persones inscrites en un mateix domicili, serà necessari l'autorització de totes aquelles persones diferents del sol·licitant.

 • Ha d'autoritzar i signar cada persona major d'edat que convisca en el mateix habitatge, adjuntant-se fotocòpia del seu document d'identitat amb signatura, per a la seua comprovació:
  • Ciutadans espanyols: DNI o permís de conduir.
  • Ciutadans estrangers: Targeta amb el NIE (no és vàlida la fulla verda) o passaport.
 • En cas que es troben inscrits fills menors serà necessari aportar la documentació que justifique la relació: llibre de família o certificat de naixement. En cas de separació o divorci: resolució judicial que acredite que s'ostenta la guarda i custòdia; si aquesta és compartida, serà necessària l'autorització de l'altre cònjuge acompanyada de la seua fotocòpia del DNI.
 • De no disposar-se de l'autorització o documentació anteriorment indicada, només podrà fer-se constar en el certificat o recollir-se en l'informe el nombre de persones inscrites juntament amb el sol·licitant.
 • Els certificats i informes d'empadronament expedits a persones inscrites en establiments col·lectius tindran sempre caràcter individual.

Formas de Presentación

Informació complementària