Informe d'Empadronament (obtenció de forma immediata)

Sol·licitud d'un informe de la seua inscripció en el Padró Municipal d'Habitants del municipi d'Alacant.

Informe d'Empadronament Històric:

Els Informes d'Empadronament Històrics anteriors a 1996 han de sol·licitar-se a través de Seu Electrònica (presentació en línia d'Instància Genèrica) o presencialment en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) mitjançant model d'Instància Genèrica (descàrrega el model ACÍ).

Per a qualsevol aclariment o incidència, pot telefonar al Tel. 010/966 900 886.

Formas de Presentación

Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

  • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.
  • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.

Document d'identificació (DNI, NIE o Passaport).

Recollida d'informe per una altra persona diferent del sol·licitant:

Haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat pel sol·licitant, junt amb la seua fotocòpia del document d'identificació i document d'identificació original de la persona autoritzada.

Informe col·lectiu:

Per a l'expedició de certificacions i informes col·lectius, comprensius de totes les persones inscrites en un mateix domicili, serà necessari l'autorització de totes aquelles persones diferents del sol·licitant.

  • En cas que es troben inscrits fills menors serà necessari aportar la documentació que justifique la relació: llibre de família o certificat de naixement. En cas de separació o divorci: resolució judicial que acredite que s'ostenta la guarda i custòdia; si aquesta és compartida, serà necessària l'autorització de l'altre cònjuge acompanyada de la seua fotocòpia del DNI.
  • De no disposar-se de l'autorització o documentació anteriorment indicada, només podrà fer-se constar en el certificat o recollir-se en l'informe el nombre de persones inscrites juntament amb el sol·licitant.
  • Els certificats i informes d'empadronament expedits a persones inscrites en establiments col·lectius tindran sempre caràcter individual.
Informació complementària