Tramitació de factures electròniques de la Regidoria de Cultura per mitjà del programa FACe

FACe Puntos Generales de Entrada de Facturas Electrónicas de las Administraciones Públicas

Què és FACe

FACe és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l`Estt. Mitjançant FACe les empreses presentaran les seues factures electròniques obligatòriament a partir del 15 de gener de 2015, essent voluntari aband de la data esmentada. Ver Ley

Portal sistemes facturació FACE

L'Administració General de l'Estat ofereix als seus proveïdors des d'un únic punt de presentació de factures amb tots els avantatges que allò implica -finestreta única de presentació i consulta, format unificat, codificació unificada d'unitats, etc. 

A més a més, FACe, pot ser utilitzat per altres administracions públiques com el seu propi punt general d'entrada de factures electròniques, la qual cosa incideix en  beneficis per als proveïdors de les administracions. 

El punt ofereix lun Portal Web per a presentar la factura electrònica i permet als proveïdors, si així ho desitgen, connectar els seus sitemes de facturació amb FACe de manera automàtica. 

A més, el sistema està integrat amb el client de generació de factures del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i amb altres sistemes del sector privat per la qual cosa permet un enviament còmode i senzill de les seues factures electròniques. (Información que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública). Ir al portal 

¿Quins estan obligats a presentar les seues factures electrònicament?

.......

Artículo 4 Ley 25/2013. Uso de la factura electrónica en el sector público.

Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas;

b) Sociedades de responsabilidad limitada;

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;

e) Uniones temporales de empresas;

f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

.....

¿Què és FacturaE?

És un programa informàtic gratuït que ofereix el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme que permet també la connexió automàtica directa amb FACe, de mode que no cal utilitzar web. Més informació i descàrrega de l'aplicació aquí

Codis DIR3 de la Regidoria de Cultura de l'Excmm. Ajuntament d'Alacant

Codis DIR3 del  Servei de Cultura per a FACE:

  • Oficina contable: L01030149 Intervenció de l'Ajuntament d'Alacant
  • Òrgan Gestor: L01030149 Intervenció de l'Ajuntament d'Alacant
  • Unitat tramitadora de Cultura: LA0001650

Previament a la facturació haurà de complimentar el formulari d'alta a tercer si no l'haguera realitzat amb anterioritat davant l'Ajuntament d'Alacant. Descarrega l'alta a tercers aquí

Ver vídeo de ayuda de como elaborar y emitir una factura electrónicamente a través de la plataforma FACe.

Presentació
Plazo de presentación: 
13 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2025

Formas de Presentación

Informació complementària