Delegacions en regidors

Titulars de regidories, serveis o àrees

Regidors i regidores Regidories, serveis o àrees

Sr. Luis Barcala Sierra (Alcalde)

Presidència.
Assessoria Jurídica.

Sra. María de los Ángeles Goitia Quintana

Acció Social.
Immigració i Cooperació.
Igualtat.
Participació Ciutadana i Partides Rurals.

Sra. María del Carmen de España Menarguez

Urbanisme i Vivenda (Conservació d'Immobles).
Turisme i Platges.
Educació.
Plaça de Bous.

Sr. Emilio Israel Cortés Santiago

Infraestructures i Manteniment (Enllumenat Públic, Parcs i Jardins, Obres en Via Pública, Cementeri).
Medi Ambient i Neteja.
Joventut.

Sr. Carlos Castillo Márquez

Economia, Hisenda i Gestió Patrimonial.
Foment i Ocupació.

Sr. José Ramón González González

Recursos Humans (Prevenció Riscos Laborals, Organització i Qualitat).
Seguretat, Trànsit i Transports (Accessibilitat i Mobilitat).
Festes (Ocupació de Via Pública).

Sra. María Dolores Padilla Olba

Cultura (Memòria Històrica).
Contractació.
Coordinació de Projectes.
Noves Tecnologies, Innovació i Informàtica.
Estadística.

Sra. Marisa Gayo Madera

Esports.
Sanitat i Protecció Animal.
Comerç, Hostaleria, Consum i Mercats.

Delegació especial de l'alcalde en regidors i regidores per a la celebració de matrimonis civils

 1. Sr. José Ramón González González
 2. Sra. María de los Ángeles Goitia Quintana
 3. Sr. Emilio Israel Cortés Santiago
 4. Sra. María del Carmen de España Menarguez
 5. Sra. Marisa Gayo Madera
 6. Sra. María Dolores Padilla Olba
 • Els regidors i regidores actuaran seguint l'orde indicat, iniciant-se novament la llista una vegada acabe aquesta.
 • En els casos d'absència o impossibilitat del regidor o regidora corresponent, correrà el torn fins arribar al que puga substituir-lo/la, sense que retrocedisca l'orde en l'ocasió següent, que sempre seguirà avant.
 • Els altres regidors i regidores de la Corporació podran actuar en casos concrets com a delegats especials de l'alcalde en l'autorització de matrimonis civils, quan així ho sol·liciten els contraents i ho aprove aquesta Alcaldia.
 • L'Alcaldia es reserva la facultat d'autoritzar personalment els matrimonis civils que crega oportú.
 • La intervenció de l'alcalde o dels regidors i regidores no inclosos en la llista anterior no altera l'orde regular abans establit.

Delegació de la presidència dels organismes autònoms en regidors i regidores

Organisme autònom Regidor/a
Patronat Municipal de la Vivenda Sr. Emilio Israel Cortés Santiago
Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social Sr. Carlos Castillo Márquez
Patronat Municipal d'Educació Infantil Sra. María del Carmen de España Menarguez
Patronat Municipal de Turisme i Platges Sra. María del Carmen de España Menarguez
Informació complementària