Matrimonis en forma civil a l'Ajuntament d'Alacant

Des de l'entrada en vigor de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, els alcaldes estan facultats per a autoritzar matrimonis, i les persones que desitgen contraure matrimoni en forma civil poden optar entre fer-ho al Jutjat corresponent o a l'Ajuntament. Per a orientar les persones que vulguen fer ús d'aquesta opció a l'Ajuntament d'Alacant, s'assenyalen en les següents clàusules els principals aspectes que han de tenir en compte:

1a L'expedient matrimonial

Les corporacions locals no tenen competències per a la instrucció de l'expedient previ. Aquest ha de ser tramitat davant del jutge encarregat o de pau o l'encarregat del Registre Civil consular, corresponent al domicili de qualsevol dels contraents ( Art.238 del Reglament de Registre Civil).

En el cas d'Alacant, hauran de dirigir-se al Registre Civil, situat al carrer d'Els Dos-Cents núm. 3, 03007 Alacant, on els indicaran la documentació exigida.

NOTA: S'indica que passat un any des de la publicació de l'expedient dels edictes, de la seua dispensa o de les diligències substitutòries sense que s'efectue el casament, no podrà celebrar-se aquest sense nova publicació, dispensa o diligències, RRC. Art. 248.

2a. Sol·licitud a l'Ajuntament

Els que desitgen contraure matrimoni civil a l'Ajuntament d'Alacant hauran de presentar-se en les dependències del Servei d'Alcaldia, situat al C/ Jorge Juan, núm. 1, 2a planta, matrimonis civils, en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, per a triar la data de boda i omplir la sol·licitud corresponent dirigida al Sr./Sra. alcalde/alcaldessa. Aquest tràmit podrà fer-se en qualsevol moment, fins i tot si no s'ha iniciat encara l'expedient matrimonial en el Jutjat, encara que els sol·licitants han de tindre en compte, en triar la data de la cerimònia, que aquest expedient requereix per a la seua tramitació en el Jutjat d'Alacant un termini mitjà de tres mesos, a partir de l'inici de la seua tramitació.

Aquest tràmit podrà realitzar-se per Internet a través del següent enllaç.

En la sol·licitud es faran constar les dades personals dels contraents i els dos testimonis (l'únic requisit dels quals és que siguen majors d'edat) aportant les fotocòpies dels DNI, NIE o Passaport dels contraents i dels testimonis.

Per a qualsevol informació, poden dirigir-se als telèfons:

965 14 81 26 / 27, o al correu electrònic: bodas@alicante.es.

3a Horari i reserva de les cerimònies

Les bodes a l'Ajuntament d'Alacant tenen lloc sempre els dissabtes al matí, entre les 11.30 h i les 13.00 h, i a la vesprada, entre les 18.00 h i 19.30 h.

La reserva de bodes s'iniciarà el primer dia hàbil d'octubre de cada any, i no pot sobrepassar el dia 31 de desembre de l'any següent. L'Ajuntament no celebra bodes en les dates següents: les Fogueres de Sant Joan durant el mes de juny, les setmanes de Nadal i Cap d'Any, i en general, aquells dies que puguen coincidir amb actes oficials, ponts i semblants.

Es prega que, en cas de desistir de la celebració de la cerimònia en aquest Ajuntament, es comunique per escrit al Sr./Sra. alcalde/alcaldessa.

En tot cas, resultarà imprescindible que l'autorització per a la unió matrimonial corresponent al tràmit judicial estiga en poder d'aquest Ajuntament, almenys, set dies abans de la data assignada per a la celebració de la cerimònia.

4a. Lloc i duració de la cerimònia

Les cerimònies de matrimonis civils se celebraran al Saló Blau de la Casa Consistorial, si bé l'Ajuntament podrà disposar, en cas de necessitat, d'altres sales que reunisquen les condicions que requereix la importància de l'acte a celebrar.

El temps màxim de duració de l'acte i d'ocupació del saló serà de mitja hora.

5a. La cerimònia

En la data i l'hora assenyalades per a la celebració del matrimoni (és molt important mantindre la màxima puntualitat, per a no retardar altres actes), els convidats, testimonis i contraents entraran al Saló Blau per indicació d'un empleat municipal.

La cerimònia serà oficiada per un regidor delegat de l'equip de Govern, si bé els contraents podran sol·licitar, prèvia petició personal, que qualsevol membre de la Corporació Municipal oficie l'acte matrimonial.

L'oficiant de la cerimònia, una vegada llegits els articles 66, 67, i 68 del Codi Civil, preguntarà a cadascun dels contraents si consenten a contraure matrimoni amb l'altre, i si efectivament el contrauen en aquest acte, i, després de la resposta afirmativa d'ambdós, els declararà units en matrimoni.

Una vegada firmades les actes, els contraents i els seus convidats podran romandre al Saló Blau fins a l'hora de finalització assignada (30 minuts després de l'inici), moment en què hauran d'abandonar l'edifici per a permetre la celebració de la següent cerimònia matrimonial o altres actes programats per l'Ajuntament.

6a Acta de matrimoni i llibre de família

Una vegada declarada la unió matrimonial per part del Sr./Sra. alcalde/alcaldessa o regidor delegat, contraents i testimonis firmaran, en aquest orde, l'acta de matrimoni.

El llibre de família, els serà entregat pel Registre Civil d'Alacant, una vegada que l'Ajuntament haja remés a aquell un exemplar de l'acta matrimonial firmada.

Formas de Presentación

Informació complementària