Matrimonis en forma civil a l'Ajuntament d'Alacant

Des de l'entrada en vigor de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, alcaldes i alcaldesses tenen facultat per a autoritzar matrimonis, podent optar les persones que desitgen contraure matrimoni en forma civil entre fer-ho en un jutjat o en un ajuntament.
Per a orientar les persones que vulguen fer ús d'aquesta opció a l'Ajuntament d'Alacant, s'aconsella llegir detingudament les següents clàusules amb els principals aspectes que han de tenir en compte:

1. L'EXPEDIENT MATRIMONIAL.

Les Corporacions Locals manquen de competències per a la instrucció de l'expedient previ. Aquest expedient ha de ser tramitat davant el jutge encarregat o de Pau o l'encarregat del Registre Civil consular, corresponent al domicili de qualsevol dels contraents (Art. 238 del Reglament de Registre Civil).
Si resideixen a Alacant hauran de dirigir-se al Registre Civil situat al carrer Els Dos-cents 3, d'Alacant, on els informaran sobre la documentació que es requereix.
En tot cas, resultarà imprescindible que l'autorització per a la unió matrimonial corresponent al tràmit judicial obre en poder d'aquest Ajuntament, almenys, set dies naturals abans de la data assignada per a la celebració de la cerimònia.

NOTA: S'indica que passat un any des de la publicació de l'expedient, dels edictes, de la seua dispensa o de les diligències substitutòries sense que s'efectue el casament, no podrà celebrar-se aquest sense nova publicació, dispensa o diligències. (Art.248 del Reglament de Registre Civil).

2. SOL·LICITUD DE RESERVA A L'AJUNTAMENT.

Els qui desitgen contraure matrimoni civil a l'Ajuntament d'Alacant hauran de realitzar una reserva triant data i hora disponibles en el calendari, accedint-hi a través de l'enllaç següent:

SELECCIONAR DATA I HORA DE CERIMÒNIA EN EL CALENDARI

El calendari de reserves de noces cada any s'habilita el primer dia hàbil d'octubre de l'any anterior.
La reserva podrà fer-se en qualsevol moment, fins i tot si no s'ha iniciat encara l'expedient matrimonial en el Jutjat, encara que els contraents han de tenir en compte, en triar la data de la cerimònia, que aquest expedient requereix per a la seua tramitació en el Jutjat d'Alacant un termini mitjà de tres mesos, a partir de l'inici de la seua tramitació.
En accedir al calendari de reserves i seleccionar data i hora, el programa els sol·licitarà les dades següents:

  • Dels contraents: nom i cognoms, DNI, NIE o passaport, domicili, telèfon mòbil i correu electrònic.
  • Dels testimonis (que han de ser majors d'edat): només nom i cognoms.

Una vegada emplenades les dades requerides, es generarà una instància que els arribarà al correu electrònic facilitat. Aquesta instància s'ha de registrar a l'Ajuntament d'Alacant per a formalitzar la reserva realitzada.
En l'apartat “Informació complementària” trobaran les instruccions per a registrar la reserva de manera presencial o telemàtica.

Per a sol·licitar més informació o qualsevol aclariment, poden dirigir-se al Servei d'Alcaldia, a través dels telèfons 965 148 126 – 965 148 127, o del següent correu electrònic: bodas@alicante.es

Es prega que en cas de desistir de la celebració de la cerimònia en aquest Ajuntament, es procedisca a cancel·lar la mateixa a través del següent enllaç:

CANCEL·LAR RESERVA DE NOCES

En accedir a l'opció de “cancel·lar” el programa els sol·licitarà el DNI, NIE o passaport de la persona que va realitzar la reserva i el localitzador (aquesta dada se'ls facilita en el correu quan generen la reserva).

3. HORARI DE LES CERIMÒNIES.

Les noces a l'Ajuntament d'Alacant se celebren els dissabtes, en torns de matí i vesprada, amb els següents horaris: 11.30h; 12.00h; 12.30h; 13.00h; 18.00h; 18.30h; 19.00h i 19.30h.

L'Ajuntament no celebra noces en les dates que seguidament s'indiquen: Fogueres de Sant Joan durant el mes de juny, setmanes de Nadal i Any Nou, després d`un festiu i, en general, en aquells dies que puguen coincidir amb actes oficials, ponts i similars.

4. LLOC I DURACIÓ DE LA CERIMÒNIA.

Les cerimònies de matrimonis civils se celebraran en el Saló Blau de la Casa Consistorial, si bé l'Ajuntament podrà disposar, en cas de necessitat, d'altres sales que reunisquen les condicions que requereix la importància de l'acte a celebrar.

El temps màxim de duració de l'acte i d'ocupació del Saló Blau serà de 30 minuts.

5. LA CERIMÒNIA.

En la data i hora assenyalades per a la celebració del matrimoni (és molt important mantenir la màxima puntualitat, perquè cada cerimònia comence a la seua hora prevista), les persones convidades, testimonis i contraents entraran en el Saló Blau per indicació del personal municipal.

La cerimònia serà oficiada per un/a regidor-delegat/a de l'equip de Govern, si bé els contraents podran sol·licitar que qualsevol membre de la Corporació Municipal oficie l'enllaç matrimonial, realitzant una petició per correu electrònic a bodas@alicante.es amb antelació suficient.

L'oficiant de la cerimònia, una vegada llegits els articles 66, 67, i 68 del Codi Civil, preguntarà a cadascun dels contraents si consenten a contraure matrimoni amb l'altre i si efectivament ho contrauen en aquest acte, i, després de la resposta afirmativa de tots dos, els declararà units en matrimoni.

Signada l'Acta, els contraents i els seus convidats podran romandre en el Saló Blau fins que el personal municipal indique que s'ha d'abandonar l'edifici per a permetre la celebració de la següent cerimònia matrimonial o altres actes programats per l'Ajuntament.

6. ACTA DE MATRIMONI I LLIBRE DE FAMÍLIA

Una vegada declarada la unió matrimonial per part del Sr./Sra. alcalde/alcaldessa o regidor delegat/a, contraents i testimonis signaran, en aquest ordre, l'acta de matrimoni.

A continuació se'ls lliurarà un justificant de la celebració de les seues noces.

El llibre de família o certificat matrimonial els serà lliurat pel Registre Civil d'Alacant.

Documentación a presentar: 
  1. Instància de la reserva de noces.
  2. Còpia del DNI, NIE o passaport de contraents i testimonis.

Formas de Presentación

Informació complementària