El Ple de l'Ajuntament

Composició

El ple, format per l'alcalde i els regidors, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal.

Una vegada constituït l'Ajuntament, es procedix a l'elecció d'alcalde, d'acord amb el procediment previst en l'article 11 del ROP.

La determinació del nombre de regidors, el procediment per a l'elecció, la duració del mandat i els supòsits d'inelegibilitat i incompatibilitat seran els que corresponguen conforme a la legislació electoral.

El candidat proclamat electe adquirirà la condició plena de regidor quan complisca els requisits establits en l'article 16 del ROP.

Els membres de les corporacions locals, a efectes de la seua actuació corporativa, es constituiran en grups polítics, en la forma, i amb els drets i les obligacions, que s'establixen en les lleis vigents i en el ROP.

S'entendrà per Grup Polític Municipal la unitat política constituïda exclusivament per regidors presentats en una mateixa formació o llista electoral.

Corporació Municipal 2023-2027

Grup Popular

Grup Socialista

Grup Vox

Grup Compromís

Grup Esquerra Unida–Unides Podem

Informació complementària
Galería de Imágenes: 
Como acceder al Pleno del Ayuntamiento
Fachada delantera del Palacio Consistorial
Escalera principal que da acceso a la Planta Noble
Vestibulo
Salon de retratos de los Alcaldes
Salon Azul
Capilla
Salón de Plenos
Repostero con el escudo heraldico de la ciudad