El Ple de l'Ajuntament

Composició

El ple, format per l'alcalde i els regidors, és l'òrgan de màxima representació política  dels ciutadans en el govern municipal.

Una vegada constituït l'Ajuntament, es procedix a l'elecció d'alcalde, d'acord amb el procediment previst en l'article 11 del ROP.

La determinació del nombre de regidors, el procediment per a l’elecció, la duració del mandat i els supòsits d'inelegibilitat i incompatibilitat seran els que corresponguen conforme a la legislació electoral.

El candidat proclamat electe adquirirà la condició plena de regidor quan complisca els requisits establits en l'article 16 del ROP.

Els membres de les corporacions locals, a efectes de la seua actuació corporativa, es constituiran en grups polítics, en la forma, i amb els drets i les obligacions, que s'establixen en les lleis vigents i en el ROP.

S'entendrà per Grup Polític Municipal la unitat política constituïda exclusivament per regidors presentats en una mateixa formació o llista electoral.

Distribució dels grups polítics municipals 2019-2023

La corporació municipal està formada per 29 regidors, inclosa l'Alcaldia Presidència.

Composició Corporació 2019-2023

La composició actual del Ple de l'Ajuntament, per grups polítics, és la següent:

Grup Municipal Popular

Regidor/a E-mail
Sr. Luis Barcala Sierra (Alcalde) luis.barcala@alicante.es
Sr. Carlos Mazón Guixot -
Sra. Julia María Llopis Noheda -
Sra. María del Carmen De España Menárguez carmen.espana@alicante.es
Sr. Manuel Jiménez Ortiz -
Sr. Antonio Vicente Peral Villar -
Sr. Manuel Villar Sola -
Sr. José Ramón González González joseramon.gonzalez@alicante.es
Sra. Lidia López Rodríguez -

Grup Municipal Socialista

Regidor/a E-mail
Sr. Francisco José Sanguino Oliva -
Sra. María Trinidad Amorós Fillol -
Sr. Miguel Millana Sansaturio -
Sra. Lara López Pérez -
Sr. Raúl Ruiz Corchero -
Sra. Dolores Vilchez López -
Sr. Manuel Marín Bernal -
Sra. Llanos del Mar Cano Ochando -
Sr. Manuel Martínez Martínez -

Grup Municipal Ciudadanos

Regidor/a E-mail
Sra. María del Carmen Sánchez Zamora -
Sr. José Luis Berenguer Serrano -
Sr. Antonio Joaquín Manresa Balboa antonio.manresa@alicante.es
Sr. Adrián Santos Pérez Navarro -
Sra. María Conejero Requena -

Grup Municipal Unides Podem

Regidor/a E-mail
Sr. Xavier López Díez -
Sra. Vanessa Romero Algaba -

Grup Municipal Compromís

Regidor/a E-mail
Sr. Natxo Bellido Suay natxo.bellido@alicante.es
Sra. Sonia Tirado González sonia.tirado@alicante.es

Grup Municipal Vox

Regidor/a E-mail
Sr. Mario Ortola Martínez -
Sr. José Juan Bonet Durá -

Comissions del Ple

El Ple disposarà de Comissions, conforme s'estableix en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

>> Consulte les diferents Comissions del Ple de l'Ajuntament d'Alacant i la seua composició

Informació complementària
Galería de Imágenes: 
Como acceder al Pleno del Ayuntamiento
Fachada delantera del Palacio Consistorial
Escalera principal que da acceso a la Planta Noble
Vestibulo
Salon de retratos de los Alcaldes
Salon Azul
Capilla
Salón de Plenos
Repostero con el escudo heraldico de la ciudad