El Ple de l'Ajuntament

Composició

El ple, format per l'alcalde i els regidors, és l'òrgan de màxima representació política  dels ciutadans en el govern municipal.

Una vegada constituït l'Ajuntament, es procedix a l'elecció d'alcalde, d'acord amb el procediment previst en l'article 11 del ROP.

La determinació del nombre de regidors, el procediment per a l’elecció, la duració del mandat i els supòsits d'inelegibilitat i incompatibilitat seran els que corresponguen conforme a la legislació electoral.

El candidat proclamat electe adquirirà la condició plena de regidor quan complisca els requisits establits en l'article 16 del ROP.

Els membres de les corporacions locals, a efectes de la seua actuació corporativa, es constituiran en grups polítics, en la forma, i amb els drets i les obligacions, que s'establixen en les lleis vigents i en el ROP.

S'entendrà per Grup Polític Municipal la unitat política constituïda exclusivament per regidors presentats en una mateixa formació o llista electoral.

Distribució dels grups polítics municipals 2015-2019

La corporació municipal està formada per 29 regidors, inclosa l'Alcaldia Presidència.

Composició Corporació 2015-2019

La composició actual del Ple de l'Ajuntament, per grups polítics, és la següent:

Grup Municipal Popular

Regidor/a E-mail
Sr. Luis Barcala Sierra (Alcalde) luis.barcala@alicante.es
Sra. María de los Ángeles Goitia Quintana mariangeles.goitia@alicante.es
Sra. María del Carmen De España Menárguez (Portaveu) carmen.espana@alicante.es
Sr. Emilio Israel Cortés Santiago (Portaveu adjunt) emilio.cortes@alicante.es
Sr. Carlos Castillo Márquez carlos.castillo@alicante.es
Sr. José Ramón González González joseramon.gonzalez@alicante.es
Sra. María Dolores Padilla Olba dolores.padilla@alicante.es
Sra. Marisa Gayo Madera marisa.gayo@alicante.es

Grup Municipal Socialista

Regidor/a E-mail
Sra. Eva Montesinos Mas (Portaveu) eva.montesinos@alicante.es
Sr. Carlos Giménez Bertomeu carlos.gimenez@alicante.es
Sr. Fernando Marcos Mena fernando.marcos@alicante.es
Sra. Gloria Vara Giner gloria.vara@alicante.es
Sr. Miguel Castelló Hernández (Portaveu adjunt) miguel.castello@alicante.es
Sra. Rosana Arques Vicente rosana.arques@alicante.es

Grup Municipal Guanyar Alacant

Regidor/a E-mail
Sr. Miguel Ángel Pavón García (Portaveu) miguelangel.pavon@alicante.es
Sra. Julia Angulo Girón julia.angulo@alicante.es
Sra. Marisol Moreno Martínez marisol.moreno@alicante.es
Sr. Daniel Simón Pla daniel.simon@alicante.es
Sra. Shaila Villar García shaila.villar@alicante.es

Grup Municipal Ciutadans

Regidor/a E-mail
Sra. Yaneth Lucía Giraldo Jiménez (Portaveu) yaneth.giraldo@alicante.es
Sr. Antonio Joaquín Manresa Balboa (Portaveu adjunt) antonio.manresa@alicante.es
Sr. Vicente Buades Carreño vicente.buades@alicante.es
Sr. Juan Francisco Escudero Pérez juanfrancisco.escudero@alicante.es
Sra. María José Molina Martínez mariajose.molina.martinez@alicante.es

Grup Municipal Compromís per Alacant

Regidor/a E-mail
Sr. Natxo Bellido Suay (Portaveu) natxo.bellido@alicante.es
Sra. María José Espuch Svoboda (Portaveu adjunta) mariajose.espuch@alicante.es
Sra. Sonia Tirado González sonia.tirado@alicante.es

Membres no adscrits

Regidor/a E-mail
Sra. Nerea Belmonte Aliaga nerea.belmonte@alicante.es
Sr. Fernando Sepulcre González fernando.sepulcre@alicante.es

Comissions del Ple

El Ple disposarà de Comissions, conforme s'estableix en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

>> Consulte les diferents Comissions del Ple de l'Ajuntament d'Alacant i la seua composició

Informació complementària
Galería de Imágenes: 
Como acceder al Pleno del Ayuntamiento
Fachada delantera del Palacio Consistorial
Escalera principal que da acceso a la Planta Noble
Vestibulo
Salon de retratos de los Alcaldes
Salon Azul
Capilla
Salón de Plenos
Repostero con el escudo heraldico de la ciudad