Organització i funcionament de l'Ajuntament

Òrgans necessaris

Per tractar-se d'un municipi de gran població, regulat en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'Ajuntament d'Alacant compta amb els següents òrgans necessaris:

El Ple:

Format per l'alcalde i els regidors, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal.

L'alcalde:

Ostenta la màxima representació del municipi i és responsable de la seua gestió política davant del ple.

Els tinents d'alcalde:

Substitueixen l'alcalde, per l'orde del seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.

Junta de Govern Local:

És l'òrgan que, sota la presidència de l'alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a aquest correspon.

Els districtes:

Són divisions territorials pròpies, dotades d'òrgans de gestió desconcentrada, per a impulsar i desenvolupar la participació ciutadana en la gestió d'assumptes municipals i la seua millora, sense perjuí de la unitat de govern i gestió del municipi. (Reglament orgànic)

El Consell Social de la Ciutat:

Integrat per representants de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i de veïns més representatives.

Correspon a aquest Consell, a més de les funcions que determina el ple en el seu Reglament orgànic, l'emissió d'informes, estudis i propostes en matèria de desenvolupament econòmic local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans. (Reglament orgànic)

Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions:

Constituït per a la defensa dels drets dels veïns davant de l'Administració municipal. (Reglament orgànic)