Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència de l'alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a este correspon i exerceix les funcions executives i administratives que s'assenyalen en l'article 127 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Correspon a l'alcalde nomenar i separar lliurement els membres de la Junta de Govern Local, el nombre dels quals no podrà excedir d'un terç del nombre legal de membres del Ple, a més de l'alcalde.

Composició

President de la Junta de Govern Local

Sr. Luis Barcala Sierra (Alcalde)

Membres de la Junta de Govern Local

  1. Sra. María del Carmen Sánchez Zamora
  2. Sr. Manuel Villar Sola
  3. Sra. María del Carmen De España Menárguez
  4. Sr. Antonio Peral Villar
  5. Sr. José Luis Berenguer Serrano
  6. Sra. Julia María Llopis Noheda
  7. Sr. Adrián Santos Pérez Navarro
  8. Sr. Manuel Jiménez Ortíz
  9. Sr. José Ramón González González

Secretari/ària de la Junta de Govern Local i suplents