Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència de l'alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a este correspon i exerceix les funcions executives i administratives que s'assenyalen en l'article 127 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Correspon a l'alcalde nomenar i separar lliurement els membres de la Junta de Govern Local, el nombre dels quals no podrà excedir d'un terç del nombre legal de membres del Ple, a més de l'alcalde.

Composició

President de la Junta de Govern Local

Sr. Luis Barcala Sierra (Alcalde)

Membres de la Junta de Govern Local

  1. Sra. María de los Ángeles Goitia Quintana
  2. Sra. María Dolores Padilla Olba
  3. Sr. Carlos Castillo Márquez
  4. Sra. María del Carmen De España Menárguez
  5. Sr. José Ramón González González
  6. Sr. Emilio Israel Cortés Santiago
  7. Sra. Marisa Gayo Madera

Secretari/ària de la Junta de Govern Local i suplents