Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència de l'alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a este correspon i exerceix les funcions executives i administratives que s'assenyalen en l'article 127 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Correspon a l'alcalde nomenar i separar lliurement els membres de la Junta de Govern Local, el nombre dels quals no podrà excedir d'un terç del nombre legal de membres del Ple, a més de l'alcalde.

Composició

President de la Junta de Govern Local

Sr. Luis Barcala Sierra (Alcalde)

Membres de la Junta de Govern Local

  1. Sr. Manuel Villar Sola
  2. Sra. Rocio Gómez Gómez
  3. Sr. Antonio Gallego Gozálvez
  4. Sra. Ana Poquet Más
  5. Sr. Julio Calero Rey
  6. Sra. Mª del Carmen De España Menárguez
  7. Sr. Antonio Peral Villar
  8. Sra. Lidia López Rodríguez
  9. Sra. Cristina García Garri

Secretari/a de la Junta de Govern Local i suplents