Protecció de dades

La visita als portals institucionals de l'Ajuntament d'Alacant s'efectua en forma anònima.

Només per a poder accedir a algun dels serveis del web que disposen de gestió o tràmit específic, els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament de l'Ajuntament d'Alacant i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establida pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i la resta de disposicions d'aplicació.

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal i/o el compliment d'una missió realitzada en interés públic i/o la protecció d'interessos vitals i/o l'execució d'un contracte.

El termini de conservació de les dades dependrà del que s'haja especificat per a cada tractament de dades personals.

Les dades demanades únicament seran objecte de cessió, si és el cas, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb el que preveu l'esmentada legislació.

Les persones les dades personals de les quals siguen tractades per l'Ajuntament d'Alacant podran exercitar, a més de qualsevol altre dret que els corresponga, els següents:

  • Dret d'accés. Per a conéixer quines dades personals seues estan sent tractades, amb quina finalitat, l'origen d'aquestes i si es comuniquen o han sigut comunicades a tercers.
  • Dret de rectificació. Per a obtindre la rectificació de les dades personals inexactes que el concernisquen.
  • Dret de supressió (“el dret a l'oblit”). Per a obtindre la supressió de les dades personals que no siguen necessàries, sobre les quals s'haja retirat el consentiment, s'hagen obtingut il·lícitament i la resta de casos que assenyala el RGPD.
  • Dret a la limitació del tractament, mentre es resolen les impugnacions presentades, se sol·licite expressament, i quan l'Ajuntament no necessite les dades personals per als objectius del tractament, però l'interessat les necessite per a la formació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades. L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que l'afecten, que haja facilitat a l'Ajuntament d'Alacant, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Podrà exercir aquests drets, sol·licitant-ho de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, carrer de Jorge Juan 2, 03002 ALACANT, mitjançant un escrit dirigit a aquest.

Delegat de protecció de dades: Ajuntament d'Alacant dpd@alicante.es

Els usuaris i usuàries també tenen dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.