Sol·licitud d'alta de tercers

Per a percebre pagaments de l'Ajuntament d'Alacant, els creditors han d'estar donats d'alta en el registre de tercers.

Amb caràcter general, els pagaments a creditors es faran efectius per transferència bancària, al compte que pel creditor es designe, la qual haurà d'estar oberta a nom de la persona o entitat, al favor de la qual s'haja expedit l'ordre de pagament. Cada creditor haurà d'utilitzar un sol compte per al percebo dels corresponents pagaments.

Una vegada donada d'alta el compte bancari, les successives ordres de pagament a favor del creditor s'abonaran a aquest compte.

Per al canvi de compte haurà de presentar-se novament la sol·licitud d'alta de tercers, la qual cosa produirà automàticament la baixa del compte anterior.

FORMES DE PRESENTACIÓ

- Persones Físiques:

* Presencial: descarregar el Model d'alta de tercer i una vegada emplenat presentar-lo en la Tresoreria o en el Registre General (https://citaprevia.alicante.es) Documentació imprescindible l'assenyalada en el Model.

* Internet: seleccionar el tràmit i seguir totes les indicacions fins al registre final de la sol·licitud (quan tinga preparada tota la documentació accedisca al tràmit). Documentació imprescindible (en format PDF o arxiu d'imatge): s'haurà d'aportar sempre còpia de llibreta d'estalvi, xec, extracte o qualsevol altre document expedit per l'entitat financera, on consten el nom del titular, NIF i el número de compte IBAN.

Per a presentar la sol·licitud i documentació per internet, a través de la seu electrònica, és necessari disposar de Certificat electrònic reconegut per l'Ajuntament d'Alacant (Certificat expedit per la *FNMT o Certificat expedit per l'Agència de Tecnologia i Certificació electrònica de la Comunitat Valenciana).

- Persones Jurídiques:

El tràmit haurà de formular-se sempre a través del registre electrònic dins de la seu electrònica.

Dins de l'apartat Formes de presentació d'aquesta pàgina haurà de triar l'opció Internet i seleccionar el tràmit, seguint totes les indicacions fins al registre final de la sol·licitud (quan tinga preparada tota la documentació requerida accedisca al tràmit). Documentació imprescindible (en format PDF o arxiu d'imatge): s'haurà d'aportar sempre còpia de llibreta d'estalvi, xec, extracte o qualsevol altre document expedit per l'entitat financera, on consten el nom del titular, CIF i el número de compte IBAN.

 

Presentació
Modelo de solicitud: 
Documentación a presentar: 

En qualsevol cas, s'haurà d'acompanyar sempre còpia de llibreta d'estalvi, xec, extracte o qualsevol altre document expedit per l'entitat financera, on consten el nom del titular, NIF i el número de compte IBAN.

Este formulari també pot utilitzar-se per a modificar la domiciliació dels seus abonaments, omplint les caselles “baixes de dades bancàries” i optant per un altre compte bancari.

Respecte a les cessions de crèdit (endossos), s'ha de consultar els procediments necessaris per a portar-los a cap (Processos).

Totes les dades entregades en este document es tractaran conforme al “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades”.

Formas de Presentación