Sol·licitud d'alta de tercers

El formulari d'alta de tercers és necessari en qualsevol relació creditora que es realitze amb l'Ajuntament, ja que, per norma, l'Ajuntament sempre realitzarà els pagaments de les seues obligacions a través de transferència bancària i per a això és imprescindible que existisca tal formulari que, degudament omplit, es presentarà mitjançant cita prèvia a la Tresoreria Municipal d'este Ajuntament. ( https://citaprevia.alicante.es/ )

 

Presentació
Modelo de solicitud: 

Formas de Presentación

Documentación a presentar: 

Juntament amb el formulari d'alta de tercers s'haurà d'entregar una fotocòpia del NIF o CIF i les dades bancàries hauran de ser confirmades per l'entitat financera. 

Este formulari també pot utilitzar-se per a modificar la domiciliació dels seus abonaments, omplint les caselles “baixes de dades bancàries” i optant per un altre compte bancari.

Respecte a les cessions de crèdit (endossos), s'ha de consultar els procediments necessaris per a portar-los a cap (Processos).

Totes les dades entregades en este document es tractaran conforme a la “Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter general”.