Procediment de Transmissió dels Drets de Cobrament (Endossos)

(Article 218 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic)
La notificació a l'Excm. Ajuntament d'Alacant de l'acord de cessió dels drets de cobrament, endós, es realitzarà per mitjà d'una d'estes dos fórmules: 

Presentació del document (acord de cessió) en el Registre General, indicant les dades del crèdit a endossar, compte bancari a què transferir el deute, i acceptació expressa de l'endossatari. 
Per mitjà d'inserció de l'acord al dors de la factura “original”, segons el model que figura en l'Annex mostrat més avall. (En les còpies de les factures que es presenten a petició del Centre gestor haurà de constar el seu caràcter de “CÒPIA”). 

Presentació

Formas de Presentación