Sistema especial de pagament fraccionat per a rebuts d'impostos sobre béns immobles

Objecte i termini de presentació de la sol·licitud:

Aquest tràmit permet sol·licitar el fraccionament del pagament dels rebuts de l'I.B.I. de naturalesa urbana fins en 6 terminis sense interessos de demora (no és aplicable en conseqüència als rebuts de l'I.B.I de característiques especials).

A fi i efecte que les sol·licituds puguen sortir efectes per als rebuts del padró de l'I.B.I. posat al cobrament en l'exercici en curs, aquelles es podran adreçar o presentar fins el dia 20 de febrer davant les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), o davant la Tresoreria Municipal.

Per a realitzar el tràmit de manera presencial a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) ha de sol·licitar cita prèvia: 

Les cites prèvies de la OAC 'Cervantes' (C/Cervantes, 3) se sol·licitaran per telèfon en el Tel. 010 o  900 153 862. Les cites prèvies de la OAC 'Sèneca' (C/Portugal, 17) i OAC 'Gastón Castelló' (C/Pino Santo, 1) se sol·licitaran en el Tel. 010 o  900 153 862 o a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Tràmits Municipals.

NOTA IMPORTANT: Les sol·licituds que es presenten després del 15 de febrer de cada any, faran efecte l'any següent i posteriors.

Requisits:

Per a poder beneficiar-se d'aquesta forma de pagament, el rebut ha de tindre un import superior a 100 euros i ha de domiciliar-se el pagament en una Entitat Financera.

Las fraccions resultants no seran en cap cas inferiors a 30.-€, pel que el nombre total de terminis dependrà de l'import del rebut a fraccionar; si bé, el contribuent podrà sol·licitar un nombre de terminis inferior al resultant a priori de l'aplicació de la norma esmentada.

Amb la finalitat de què es puga identificar adequadament l'immoble objecte de l'impost a fraccionar, cal indicar a la sol·licitud la “referència de la domiciliació” (sèrie numèrica continguda en l'avís de càrrec domiciliat del rebut) o el “número fix de l'immoble” (consignat en el rebut de qualsevol exercici, o disponible així mateix a la “Carpeta Ciutadana”, previ accés a la Seu Electrònica Municipal, a l'apartat de Tributs – Consulta Tributària d'exercicis anteriors). Igualment, pot aportar-se còpia d'un rebut de l'I.B.I de exercicis anteriors a fi i efecte que l'administració puga identificar l'immoble.

 

Terminis de pagament fins en sis mesos:

Els terminis de les fraccions seran els següents:

Fraccionament en 2 terminis: Abril i Agost.

Fraccionament en 3 terminis: Abril, Maig i Agost.

Fraccionament en 4 terminis: Abril, Maig, Juny i Agost.

Fraccionament en 5 terminis: Abril, Maig, Juny, Juliol i Agost.

Fraccionament en 6 terminis: Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost i Setembre.

La data de càrrec en compte serà el dia 3 de cada mes o dia hàbil posterior.