Què és el SAIC Alacant?

Imagen del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC)

Què és el SAIC Alacant?

El Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania gestiona el Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i l'Oficina de Suggeriments i Reclamacions. 

SAIC:

A través del SAIC, els ciutadans i ciutadanes poden obtindre:

 • Informació sobre el municipi i el seu Ajuntament: 
  • Agenda municipal: activitats que se celebren en la ciutat (concerts, exposicions, certàmens, etc) . 
  • Equipaments municipals: socials, culturals, esportius, etc. 
  • Dependències municipals: persones de contacte, organismes, etc. 
  • Convocatòries: subvencions, beques, ajudes i premis (documentació requerida, característiques, etc.) . 
 • Atenció en els tràmits municipals: sol·licituds, procediments, taxes, gestió a través d'un sistema de "finestreta única".
 • Arreplega d'avisos d'incidències sobre el funcionament dels servicis municipals, per a la seua posterior tramitació: contenidors de fem en mal estat, desbordats o plens; desperfectes en el mobiliari urbà, jocs infantils en parcs públics, o en voreres i calçades; deficiències en l'enllumenat públic, avaries en semàfors; etc.

El SAIC facilita la informació i la possibilitat de realitzar determinats tràmits des d'una fórmula multicanal, que combina l'atenció presencial, telefònica i per mitjans electrònics. Independentment del canal utilitzat, la forma d'atenció es caracteritza per la seua homogeneïtat i coordinació, i la qualitat en la resolució de les consultes. 

Per a l'atenció presencial el SAIC disposarà de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC). L'atenció telefònica es presta a través del número de marcació reduïda 010. Finalment, l'atenció per mitjans electrònics es realitza a través de publicacions en la web municipal i la presència en les xarxes socials més utilitzades. 

La posada en funcionament del SAIC oferix nombrosos avantatges en l'atenció a la ciutadania: tracte personal i individualitzat, agilitat i rapidesa en l'atenció, evita desorientacions i desplaçaments innecessaris. 

OFICINA DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS:

És la unitat administrativa encarrega de gestionar els suggeriments i reclamacions de la ciutadania en relació amb el funcionament dels servicis municipals. Respecte d'això, han de distingir-se els conceptes següents:

 • Avís d'incidència: avís de necessitat d'arreglament puntual d'algun element d'un servici bàsic municipal (enllumenat públic, transport, neteja de la via pública, elements en els parcs, deteriorament de les vies o voreres, etc.).
 • Suggeriment: proposta per a millorar la prestació o qualitat d'un servici municipal, referida a la seua organització o funcionament, que puga contribuir a simplificar, reduir, eliminar tràmits o molèsties en les relacions dels ciutadans amb l'Administració Municipal. 
 • Reclamació: petició, demanda o protesta sobre el mal o deficient funcionament dels servicis municipals (tardança, desatencions, etc.) , a fi de la seua correcció. 
 • Reclamació en queixa: amb caràcter extraordinari, podran presentar-se davant de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions davant de la falta de contestació en termini per l'Oficina de Suggeriments i Reclamacions, o quan la resposta no siga satisfactòria. 
 • Felicitació: reconeixement exprés realitzat per un usuari sobre el bon funcionament d'algun servici concret de l'Ajuntament o el tracte i atenció rebuda de les persones que treballen en ell, a títol individual o d'un col·lectiu concret.

Els avisos d'incidències són tramitats pel SAIC, i poden presentar-se inclús de forma anònima. En canvi, els suggeriments, reclamacions, reclamacions en queixa i felicitacions, que sempre han de ser identificades i presentades en el Registre, presencial o electrònicament, són tramitades per l'Oficina de Suggeriments i Reclamacions.