Observatori de la Qualitat dels Servicis Municipals

Observatorio de la calidad de los servicios municipales

L'Observatori de la Qualitat dels Servicis Municipals té com a objectius

  • Proporcionar a l'organització municipal informació per a la presa de decisions. 
  • Incorporar les opinions i interessos de la ciutadania a la gestió municipal.
  • Fomentar la transparència per mitjà de la difusió dels resultats de l'avaluació dels servicis municipals.

 
Les seues funcions són: 

  • Desenvolupar i implantar ferramentes i metodologies per a obtindre informació sobre la qualitat dels servicis prestats. 
  • Avaluar la gestió municipal i difondre els resultats, tenint en compte, especialment, la percepció ciutadana de la qualitat dels servicis municipals.

L'Observatori integra, entre altres, les dades procedents dels següents sistemes d'informació inclosos en el Pla de Qualitat de l'Ajuntament d'Alacant: 

  • Sistema Comú d'Indicadors de Gestió (Quadro de Comandament Integral) . 
  • Sistema d'Avaluació de la Percepció Ciutadana: conjunt d'estudis d'opinió referits a les necessitats, expectatives i satisfacció ciutadana respecte dels servicis municipals. 
  • Sistema de Cartes de Servicis: conjunt d'indicadors per al seguiment i avaluació dels compromisos contrets en les Cartes de Servicis. 
  • Sistema de Suggeriments i Reclamacions: instrument per a arreplegar i analitzar els avisos d'incidències, suggeriments, reclamacions, reclamacions en queixa i felicitacions presentades per la ciutadania. 

Les dades de l'Observatori són publicats també en el Portal de Transparència de la web municipal.

AVÍS:

Des d'abril de 2018, els informes estadístics passen a classificar-se en 'Servicio Telefònic 010', 'Xarxes Socials i Web' i 'Atencions Ciutadanes OAC-Qualitat'.

 

Informació complementària
Documentación: 

Estadísticas Avisos de Incidencias

Estadísticas Oficina de Sugerencias y Reclamaciones

Estadísticas Redes Sociales y Web

Estadísticas Servicio Telefónico 010

Estadísticas Oficina de Atención Ciudadana (OAC)

Estadísticas Solicitudes de Información

Estadísticas Atenciones Ciudadanas (OAC - Calidad)