Instància general de l'Ajuntament d'Alacant

Instància general de l'Ajuntament d'Alacant

Per a qualsevol tràmit municipal realitzat de manera presencial per persones físiques a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), es pot utilitzar el model d'instància general de l'Ajuntament d'Alacant. Es tracta d'una instància genèrica.

Excepció: 

Aquells tràmits que exigisquen l'emplenament d'un model especial.

Registre de documents de manera presencial:

1) Per a realitzar el tràmit de manera presencial en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) s'ha de sol·licitar cita prèvia:

Les cites prèvies de la OAC 'Cervantes' (C/Cervantes, 3) se sol·licitaran per telèfon en el Tel. 010 o 900 153 862. Les cites prèvies de la OAC 'Sèneca' (C/Portugal, 17) i OAC 'Gastón Castelló' (C/Pino Santo, 1) se sol·licitaran en el Tel. 010 o 900 153 862 o a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Tràmits Municipals.

La instància ha d'estar degudament emplenada i signada. La documentació ha d'aportar-se sense engrapar, sense clips, sense enquadernar. D'aquesta forma el tràmit de presentació es realitzarà de forma més ràpida.

2) Per qualsevol de les vies previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3) A través de les oficines de Correus:

Si es realitza l'enviament de manera ordinària ha d'emportar-se original i còpia de la sol·licitud i de la documentació que s'acompanya i un sobre obert. Correus encunyarà la primera fulla de l'original i còpia de l'escrit a presentar. L'original es ficarà dins del sobre (amb identificació de la data en què s'ha presentat en l'encuny), i la còpia se'ns retorna (amb la mateixa identificació en l'encuny, que ens serveix d'acreditació d'"entrada" per al compliment de terminis per part nostra). Correus ho enviarà com a carta certificada, que ha de dirigir-se a la següent adreça:

Ajuntament d'Alacant
Registre General

C./ Portugal, 17
03003 Alacant

A més, les oficines de Correus disposen de servei ORVE per a registre i enviament instantani de documents a les Administracions Públiques del país. El codi ORVE de l'Ajuntament d'Alacant és: L01030149.

Registre de documents de manera telemàtica en Seu Electrònica:

Per Internet, a través de Seu Electrònica, sense esperes, les 24 hores del dia. En aquest cas és necessari disposar d'un certificat digital vàlid o DNI electrònic.

Requeriments tècnics per a accés a la Seu Electrònica:

 • Permetre elements emergents.
 • Tindre instal·lat AutoFirma 1.7.2 o posterior. Descarrega-ho ACÍ
 • La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema el torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat, que començarà per E i l'any actual, E2020..., visible en la part superior, perquè ho imprimisca o guarde com a resguard.

AVÍS IMPORTANT Col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques:

 • Normes d'aplicació al Registre Electrònic a partir del 9 de desembre de 2019.

 • Estan obligats a relacionar-se amb l'Administració a través de Seu Electrònica els següents col·lectius:
  • Persones Jurídiques.
  • Entitats sense Personalitat Jurídica.
  • Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen en l'exercici d'aquesta activitat professional.
  • Empleats de les Administracions Públiques.
  • Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Presentació