Modificació de dades personals en el Padró Municipal d'Habitants

Modificació de dades personals en el Padró Municipal d'Habitants 

Si comprova que algun de les dades personals en la seua inscripció padronal és errònia, excloent el domicili, la persona interessada pot sol·licitar la seua modificació de dues formes: 

  • Presencialment amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), presentant el document d'identificació on figuren les dades personals correctes.
  • Per Seu Electrònica, mitjançant 'Presentació en línia d'Instància Genèrica', enviant una fotocòpia del document d'identificació on figuren les dades personals correctes, juntament amb un escrit dirigit al Departament d'Estadística sol·licitant la rectificació d'aquests. 

Cita prèvia:

Les cites prèvies de la OAC 'Cervantes' (C/Cervantes, 3) se sol·licitaran per telèfon en el Tel. 010 o  900 153 862. Les cites prèvies de la OAC 'Sèneca' (C/Portugal, 17) i OAC 'Gastón Castelló' (C/Pino Santo, 1) se sol·licitaran en el Tel. 010 o  900 153 862 o a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Tràmits Municipals.

Per a qualsevol aclariment o incidència, pot telefonar al Tel. 010/ 900 153 862.

Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

  • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.
  • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
  • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

Document d'identificació (DNI, NIE o Passaport).

Realització del tràmit per una altra persona diferent del sol·licitant:

En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i de la persona interessada.

Informació complementària