Modificació de dades personals en el Padró Municipal d'Habitants

Si comprova que algun de les dades personals en la seua inscripció padronal és errònia, excloent el domicili, la persona interessada pot sol·licitar la seua modificació de dues formes: 

  • Presencialment en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), presentant el document d'identificació on figuren les dades personals correctes.
  • Per correu ordinari, enviant una fotocòpia del document d'identificació on figuren les dades personals correctes, juntament amb un escrit dirigit al Departament d'Estadística sol·licitant la rectificació d'aquestes. 

Per a qualsevol aclariment o incidència, pot telefonar al Tel. 010/966 900 886.

Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

  • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.
  • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
  • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

Document d'identificació (DNI, NIE o Passaport).

Realització del tràmit per una altra persona diferent del sol·licitant:

En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i documentació original de la persona interessada.

Formas de Presentación

Informació complementària