Baixes en el Padró Municipal d'Habitants

  • Tota persona que canvie de municipi de residència haurà de sol·licitar per escrit la seua ALTA en el Padró d'Habitants del municipi de destinació (art. 70 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals).
  • El ciutadà espanyol que trasllade la seua residència a l'estranger, deurà sol·licita l'ALTA en el Registre de Matrícula de l'Oficina o Secció Consular de destinació.
  • El ciutadà estranger que abandone Espanya per a residir fora, podrà sol·licitar causar BAIXA en el municipi d'Espanya on figure inscrit, mitjançant una declaració a aquest efecte signada, datada i acreditant la seua identitat (Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la qual es dicten Instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal, en el seu apartat 5.2.1.”Baixes per canvi de residència”).

Per a qualsevol aclariment o incidència, pot telefonar al Tel. 010/966 900 886.

 

Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

  • Qualsevol tràmit del Padró Municipal d'Habitants ha de realitzar-lo la persona interessada de manera presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), excepte aquells que puguen realitzar-se de manera telemàtica en Seu Electrònica. En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i documentació original de la persona interessada.
  • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.
  • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
  • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

Document original d'identificació (DNI, NIE, Pasaport).

Formas de Presentación

Informació complementària