Informe/Certificat d'empadronament col·lectiu

Informe o certificat d'empadronament col·lectiu:

L'Informe/Certificat d'Empadronament Col·lectiu on figuren els noms i cognoms de totes les persones empadronades en l'habitatge es pot sol·licitar:

 • A través de Seu Electrònica amb signatura electrònica en la secció 'Formes de presentació' (Per Internet). Les sol·licituds es tramitaran seguint l'ordre d'entrada.
 • De manera presencial amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) o Juntes de Districte

Important:

Per a la seua correcta tramitació, entre una altra documentació, haurà de presentar autorització de totes les persones empadronades en el domicili diferents del sol·licitant (*Veure secció 'Documentació a presentar' en aquesta mateixa pàgina). 

Cita prèvia:

Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC):

Les cites prèvies de la OAC 'Cervantes' (C/Cervantes, 3) se sol·licitaran per telèfon en el Tel. 010 o  900 153 862. Les cites prèvies de la OAC 'Sèneca' (C/Portugal, 17) i OAC 'Gastón Castelló' (C/Pino Santo, 1) se sol·licitaran en el Tel. 010 o  900 153 862 o a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Tràmits Municipals.

Juntes de Districte:

A través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Districtes (Participació Ciutadana' > 'Gestió'> 'Seleccionar Junta de Districte'.

Més informació:

Per a qualsevol aclariment o incidència, pot telefonar al Tel. 010/ 900 153 862.

AVÍS IMPORTANT

Informes (volants) o certificats d'empadronament sol·licitats per una altra Administració: 

Si li han sol·licitat un informe (volant) o certificat d'empadronament per a realitzar qualsevol tràmit amb una altra Administració, ha de saber que:

L'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix:

Les Administracions Públiques no requeriran a les interessades dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable o que hagen sigut aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol Administració. A aquest efecte, l'interessat haurà d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els citats documents, devent les Administracions Públiques recaptar-los electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, llevat que conste en el procediment l'oposició expressa de l'interessat o la llei especial aplicable requerisca el seu consentiment exprés. Excepcionalment, si les Administracions Públiques no pogueren recaptar els citats documents, podran sol·licitar novament a l'interessat la seua aportació.

A més, en el cas concret de l'Administració de l'Estat, el Reial decret 523/2006, de 28 d'abril suprimeix l'exigència d'aportar el certificat d'empadronament com a document probatori del domicili i residència tant en els seus procediments administratius com en els dels seus organismes públics vinculats o dependents.

L'Administració de la Generalitat pot comprovar les seues dades de residència en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, i la de l'Estat en el Servei de Verificació i Consulta de Dades.

Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

 • Qualsevol tràmit del Padró Municipal d'Habitants ha de realitzar-lo la persona interessada de manera presencial amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), excepte aquells que puguen realitzar-se de manera telemàtica en Seu Electrònica. Els informes i certificats d'empadronament també es poden sol·licitar amb cita prèvia en les Juntes de Districte. En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i de la persona interessada.
 • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.
 • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
 • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

Document d'identificació (DNI, NIE o Passaport).

Recollida d'informe/certificat per una altra persona diferent del sol·licitant:

En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i de la persona interessada.

Empadronament Col·lectiu:

 • Per a l'expedició de certificacions i informes col·lectius, comprensius de totes les persones inscrites en un mateix domicili, serà necessari l'autorització de totes aquelles persones diferents del sol·licitant.
 • Ha d'autoritzar i signar cada persona major d'edat que convisca en el mateix habitatge, adjuntant-se fotocòpia del seu document d'identitat amb signatura, per a la seua comprovació:
  • Ciutadans espanyols: DNI o permís de conduir.
  • Ciutadans estrangers: Targeta de Residència o passaport.
 • En cas que es troben inscrits fills menors serà necessari aportar la documentació que justifique la relació: llibre de família o certificat de naixement. En cas de separació o divorci: resolució judicial que acredite que s'ostenta la guarda i custòdia; si aquesta és compartida, serà necessària l'autorització de l'altre cònjuge acompanyada de la seua fotocòpia del DNI.
 • De no disposar-se de l'autorització o documentació anteriorment indicada, només podrà fer-se constar en el certificat o recollir-se en l'informe el nombre de persones inscrites juntament amb el sol·licitant.
 • Els certificats i informes d'empadronament expedits a persones inscrites en establiments col·lectius tindran sempre caràcter individual.
Informació complementària