Renovació de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga duració

Renovació de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga duració

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica sobre Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya, i en l'art. 16.1, 2n paràgraf de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les inscripcions padronals dels estrangers NO comunitaris sense autorització de residència de llarga duració, hauran de renovar-se cada dos anys.

L'Ajuntament d'Alacant remet comunicacions als interessats a l'efecte de RENOVAR la seua inscripció en el Padró Municipal d'Habitants abans que es complisca la data de caducitat de la referida inscripció, al domicili que conste en el Padró Municipal d'Habitants.

Les renovacions es realitzaran mitjançant la ratificació de les dades que ja consten en el Padró, incloent una declaració de continuar vivint en el municipi i en el domicili en què figuren empadronats i la seua voluntat de renovar la inscripció.

En el cas que la renovació es realitze pels mitjans electrònics habilitats, s'aportarà a més documentació acreditativa de la continuïtat de la seua residència en el municipi (rebut de consum elèctric, gas etc. de l'habitatge a nom de l'interessat, inscripció de menors en un centre escolar del municipi etc. segons corresponga).

Les formes de presentació són:

Els Ajuntaments acordaran la baixa per caducitat en el seu Padró de les inscripcions dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga duració que no hagen renovat la seua inscripció, transcorreguts dos anys des de la seua data d'alta en el Padró o des de la data de l'última renovació expressa. Aquesta caducitat podrà declarar-se sense necessitat d'audiència prèvia a l'interessat. (Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal).

 

 

Presentació
Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

  • El tràmit del Padró Municipal d'Habitants ha de realitzar-lo la persona interessada de manera presencial sense cita prèvia en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Cervantes', excepte que es realitze de manera telemàtica en Seu Electrònica. En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar document notarial expedit per un notari de l'Estat espanyol, o mitjançant declaració en compareixença personal de l'interessat davant funcionari públic competent.
  • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari. 
  • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
  • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

Sol·licitud de renovació emplenada i signada, juntament amb document d'identificació de la persona interessada.

 

 

Formas de Presentación

Informació complementària