Model d'autorització per a informes/certificats col·lectius Padró Municipal d'Habitants

Com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, per a l'expedició d'informes i certificats d'empadronament comprensius de totes les persones inscrites en un mateix domicili, serà necessari comptar amb l'autorització de totes aquelles diferents del sol·licitant. De no disposar de tal autorització, l'informe o certificat només recollirà el nombre de persones inscrites.

Tipo de documento: 
Altres documents