Confirmació de residència per a estrangers no obligats a renovar la seua inscripció padronal cada dos anys

En virtut de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal, en el seu apartat 7, estableix que en el marc de les operacions de control i actualització dels padrons municipals previstes en l'article 78 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, es realitzaran comprovacions periòdiques de la residència en el municipi dels estrangers que no tenen l'obligació de renovar la seua inscripció padronal cada dos anys (ciutadans de la UE i dels Estats parteix en l'Acord sobre el EEE, així com dels quals, sense pertànyer a aquests països, tenen targeta de residència de règim comunitari per ser familiars de comunitaris i aquells que tenen residència de llarga duració).

Aquestes comprovacions es realitzen per als ciutadans estrangers comunitaris:

  • Cada dos anys si no estan inscrits en el Registre Central d'Estrangers (RCE).
  • Cada cinc anys o més, si estan inscrits en el Registre Central d'Estrangers (RCE).

L'Ajuntament d'Alacant remet comunicacions als interessats a l'efecte de confirmar la seua residència en el municipi i de procedir a les modificacions pertinents en la seua inscripció padronal si hi haguera motiu per a això, sempre que el domicili que conste en el Padró Municipal d'Habitants siga el correcte.

En el cas que aquesta residència no haja pogut ser comprovada, s'iniciarà un expedient de baixa d'ofici segons el que es preveu en l'article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

  • Qualsevol tràmit del Padró Municipal d'Habitants ha de realitzar-lo la persona interessada de manera presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), excepte aquells que puguen realitzar-se de manera telemàtica en Seu Electrònica. En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i documentació original de la persona interessada.
  • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.
  • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
  • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

Quan la persona interessada reba la comunicació de confirmació de residència per part de l'Ajuntament d'Alacant, haurà de marcar amb una 'X' en la casella en la qual es manifesta la confirmació de residència. Si necessita modificar dades, haurà de fer-ho constar en l'apartat corresponent i acompanyar còpia del document acreditatiu corresponent i signar l'escrit per a enviar-lo al Departament d'Estadística de qualsevol de les formes següents:

  • Per correu ordinari a Departament d'Estadística de l'Excm. Ajuntament d'Alacant. C/Cervantes, 3 03002 Alacant (Espanya).
  • Per fax al Tel.965 21 80 05 - 965 21 04 88.
  • Presencialment en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) en horari de dilluns a dijous laborables de 08.30 a 17.00 hores i els divendres laborables de 09.00 a 14.00 hores.

Formas de Presentación

Informació complementària