Confirmació de residència per a estrangers no obligats a renovar la seua inscripció padronal cada dos anys

Confirmació de residència per a estrangers no obligats a renovar la seua inscripció padronal cada dos anys

En virtut de la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal, en el seu apartat 7, estableix que en el marc de les operacions de control i actualització dels padrons municipals previstes en l'article 78 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, es realitzaran comprovacions periòdiques de la residència en el municipi dels estrangers que no tenen l'obligació de renovar la seua inscripció padronal cada dos anys (ciutadans de la UE i dels Estats parteix en l'Acord sobre el EEE, així com dels quals, sense pertànyer a aquests països, tenen targeta de residència de règim comunitari per ser familiars de comunitaris i aquells que tenen residència de llarga duració).

Aquestes comprovacions es realitzen per als ciutadans estrangers comunitaris:

  • Cada dos anys si no estan inscrits en el Registre Central d'Estrangers (RCE).
  • Cada cinc anys o més, si estan inscrits en el Registre Central d'Estrangers (RCE).

L'Ajuntament d'Alacant remet comunicacions als interessats a l'efecte de confirmar la seua residència en el municipi i de procedir a les modificacions pertinents en la seua inscripció padronal si hi haguera motiu per a això, sempre que el domicili que conste en el Padró Municipal d'Habitants siga el correcte.

En el cas que aquesta residència no haja pogut ser comprovada, s'iniciarà un expedient de baixa d'ofici segons el que es preveu en l'article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

Presentació
Documentación a presentar: 

IMPORTANT:

  • El tràmit ha de realitzar-lo la persona interessada de manera presencial sense cita prèvia en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Cervantes', excepte que es realitze de manera telemàtica en Seu Electrònica. En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i de la persona interessada.
  • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari.
  • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
  • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

Quan la persona interessada reba la comunicació de confirmació de residència per part de l'Ajuntament d'Alacant, haurà d'enviar-la signada i acompanyada del document original d'identitat al Departament d'Estadística a través de qualsevol de les formes de presentació següents:

 

Formas de Presentación

Informació complementària