Padró Municipal d'Habitants

Padró Municipal d'Habitants

Padró Municipal d'Habitants

'Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en el qual residisca habitualment. Qui viva en diversos municipis, o en diversos domicilis dins del mateix municipi, haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a l'any'. (Instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal).

 • Qualsevol tràmit del Padró Municipal d'Habitants ha de realitzar-lo la persona interessada de manera presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), excepte aquells que puguen realitzar-se de manera telemàtica en Seu Electrònica. En cas de no poder assistir-hi per causa de força major, el seu representant haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat, justificant que acredite l'absència, document original d'identitat del representant i documentació original de la persona interessada.

 • Tots els tràmits del Padró Municipal d'Habitants són GRATUÏTS.

Tràmits amb cita prèvia:

Per a realitzar el tràmit ha de sol·licitar CITA PRÈVIA cridant al Tel. 010/966 900 886 o a través d'Internet accedint ACÍ.

Quan l'empadronament siga per a diverses persones en un mateix domicili (de la mateixa unitat familiar o no), només és necessària una única cita prèvia.

AVÍS:

 • NO S'ATENDRÀ aquelles persones el document de les quals d'identificació no coincidisca amb el que es va sol·licitar la cita prèvia.
 • En cas de no poder assistir a la cita prèvia, per favor, anul·la-la, una altra persona podrà beneficiar-se.

Tràmits sense cita prèvia:

Documentació:

En cadascun dels tràmits s'especifica la documentació a aportar.

IMPORTANT:

 • Tots els documents a presentar han d'estar en vigor i han de ser originals, llevat que s'indique el contrari. 
 • En cas de documentació oficial estrangera, ha d'estar traduïda juradament a l'espanyol.
 • Quan existisquen indicis de dubte, l'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions oportunes respecte a les dades aportades quant a la identitat, el domicili i/o la representació.

Realització de tràmits del Padró Municipal d'Habitants per una altra persona diferent del sol·licitant:

Haurà d'aportar model d'autorització emplenat i signat pel sol·licitant, junt amb la seua fotocòpia del document d'identificació i document d'identificació original de la persona autoritzada.

Informes i Certificats d'Empadronament Col·lectius:

Per a l'expedició de certificacions i informes col·lectius, comprensius de totes les persones inscrites en un mateix domicili, serà necessari comptar amb l'autorització de totes aquelles persones diferents del sol·licitant.

 • Ha d'autoritzar i signar cada persona major d'edat que convisca en el mateix habitatge, adjuntant-se fotocòpia del seu document d'identitat amb signatura, per a la seua comprovació:
  • Ciutadans espanyols: DNI o permís de conduir.
  • Ciutadans estrangers: Targeta amb el NIE (no és vàlida la fulla verda) o passaport.
 • En cas que es troben inscrits fills menors serà necessari aportar la documentació que justifique la relació: llibre de família o certificat de naixement. En cas de separació o divorci: resolució judicial que acredite que s'ostenta la guarda i custòdia; si aquesta és compartida, serà necessària l'autorització de l'altre cònjuge acompanyada de la seua fotocòpia del DNI.
 • De no disposar-se de l'autorització o documentació anteriorment indicada, només podrà fer-se constar en el certificat o recollir-se en l'informe el nombre de persones inscrites juntament amb el sol·licitant.
 • Els certificats i informes d'empadronament expedits a persones inscrites en establiments col·lectius tindran sempre caràcter individual.

 

Informació complementària