Emissió de documents informatius sobre rebuts i autoliquidacions

Per a poder obtindre un Justificant de rebuts pagats ha hagut de transcórrer: 

  • Almenys un mes des de la data del seu pagament en entitat bancària.  
  • Si el pagament es va realitzar per domiciliació bancària, el termini serà de dos mesos des de la data de càrrec en compte. 

Per a rebuts dels anys 2014 i 2015 haurà de dirigir-se a Suma Gestió Tributària.

Per a la resta d'anys:

Persones físiques:

  • De manera presencial amb cita prèvia, en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC)
    • Les cites prèvies de la OAC 'Cervantes' (C/Cervantes, 3) se sol·licitaran per telèfon en el Tel. 010 o  900 153 862. Les cites prèvies de la OAC 'Sèneca' (C/Portugal, 17) i OAC 'Gastón Castelló' (C/Pino Santo, 1) se sol·licitaran en el Tel. 010 o  900 153 862 o a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Tràmits Municipals.

    • Per a qualsevol aclariment o incidència, pot telefonar al Tel. 010/ 900 153 862.

  • En la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant a aquest efecte una "instància genèrica"
  • En qualsevol altre Registre Públic o per correu postal, en els termes previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP.

Persones jurídiques així com la resta d'entitats i persones relacionades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, exclusivament en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant a aquest efecte una "instància genèrica".

En aquesta cas, no s'haurà de pagar cap Taxa per a la seua obtenció.

En cas de necessitar Certificat de Pagament, informa't ACÍ.

Documentación a presentar: 

Document d'identificació de la persona sol·licitant.