Presentació de suggeriments i reclamacions

Oficina de Suggeriments i Reclamacions

És la unitat administrativa encarregada de gestionar els suggeriments, reclamacions i felicitacions de la ciutadania en relació amb el funcionament dels servicis municipals.

Respecte d'això, s'entén per:

 • Suggeriment: proposta per a millorar la prestació o qualitat d'un servici municipal, referida a la seua organització o funcionament, que puga contribuir a simplificar, reduir, eliminar tràmits o molèsties en les relacions dels ciutadans amb l'Administració Municipal.
 • Reclamació: petició, demanda o protesta sobre el mal o deficient funcionament dels servicis municipals (tardança, desatencions, etc.) , a fi de la seua correcció.
 • Reclamació en queixa: amb caràcter extraordinari, podran presentar-se davant de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions davant de la falta de contestació en termini per l'Oficina de Suggeriments i Reclamacions, o quan la resposta no siga satisfactòria. 
 • Felicitació: reconeixement exprés realitzat per un usuari sobre el bon funcionament d'algun servici concret de l'Ajuntament o el tracte i atenció rebuda de les persones que treballen en ell, a títol individual o d'un col·lectiu concret.

Qui poden presentar-les? 

Qualsevol persona física o jurídica, amb independència del seu lloc de residència o nacionalitat. 

Poden ser anònimes? 

No. A diferència dels avisos d'incidències, que sí que poden ser-ho, els suggeriments, reclamacions, reclamacions en queixa i felicitacions han de fer-se acreditant la identitat. 

Quin imprés es pot utilitzar? 

Per mitjà d'algun dels dos impresos següents: 

 • Instància General. 
 • Imprés Específics Suggeriments i Reclamacions. 

Quina informació han d'incloure? 

 • Nom i direcció. 
 • DNI o equivalent. 
 • Objecte. 
 • Motivació. 
 • Firma. 
 • Documentació que s'estime pertinent.

Quines sol·licituds seran rebutjades? 

 • Les anònimes. 
 • Aquelles en què s'advertisca manifestament mala fe, carència de fonament o falta de concreció, o puguen perjudicar el legítim dret d'un tercer. 
 • Aquelles el contingut de les quals excedisca de la competència municipal. Les que tinguen un contingut econòmic, versen sobre un procediment judicial obert o tinguen com a objecte la revisió d'un acte municipal. 
 • Les qüestions pendents de resolució judicial o en tramitació administrativa, fins que recaiga una resolució.

Quina és la tramitació? 

 • Presentat el suggeriment, reclamació, reclamació en queixa o felicitació, l'Oficina de Suggeriments i Reclamacions podrà requerir a qui la formula perquè, en un termini de 10 dies, esmene els defectes o omissions que patisca, o l'admetrà a tràmit. 
 • Una vegada admesa a tràmit, l'Oficina de Suggeriments i Reclamacions remetrà el suggeriment o reclamació al Servici afectat, que haurà d'emetre un informe preceptiu, per a fer-ho arribar al ciutadà. 
 • Les reclamacions en queixa seran elevades a la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions perquè en prengueu coneixement. 
 • Les felicitacions es traslladaran al Servici afectat, perquè en prenguen coneixement. 
 • Les reclamacions que afecten el comportament d'autoritats o personal municipal tindran caràcter reservat, podent-se requerir informe el superior jeràrquic, i donant dret a la persona al·ludida a la presentació d'al·legacions.

Formes de presentació:

Requeriments Tècnics Accés Seu Electrònica:

 • Permetre elements emergents.
 • Tindre instal·lat AutoFirma 1.7.2 o posterior. Descarrega-ho ACÍ
 • La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema el torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat, que començarà per E i l'any actual, E2020..., visible en la part superior, perquè ho imprimisca o guarde com a resguard.

 

Presentació
Informació complementària