Informe d'empadronament (enviament per correu ordinari)

INFORME D'EMPADRONAMENT

AVÍS IMPORTANT:

INFORMES (VOLANTS) O CERTIFICATS D'EMPADRONAMENT SOL·LICITATS PER UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ:

Si li han sol·licitat un informe (volant) o certificat d'empadronament per a realitzar qualsevol tràmit amb una altra Administració, ha de saber que es pot substituir l'informe (volant) o certificat d'empadronament en els tràmits que realitze amb altres Administracions, per una autorització el model de la qual podrà descarregar de la secció 'Informació complementària'.

L'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix:

Les Administracions Públiques no requeriran a les interessades dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable o que hagen sigut aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol Administració. A aquest efecte, l'interessat haurà d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els citats documents, devent les Administracions Públiques recaptar-los electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, llevat que conste en el procediment l'oposició expressa de l'interessat o la llei especial aplicable requerisca el seu consentiment exprés. Excepcionalment, si les Administracions Públiques no pogueren recaptar els citats documents, podran sol·licitar novament a l'interessat la seua aportació.

A més, en el cas concret de l'Administració de l'Estat, el Reial decret 523/2006, de 28 d'abril suprimeix l'exigència d'aportar el certificat d'empadronament com a document probatori del domicili i residència tant en els seus procediments administratius com en els dels seus organismes públics vinculats o dependents.

L'Administració de la Generalitat pot comprovar les seues dades de residència en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, i la de l'Estat en el Servei de Verificació i Consulta de Dades.

Sol·licitud:

Sol·licitud d'un informe de la seua inscripció en el Padró Municipal d'Habitants del municipi d'Alacant.

Si les seues dades coincideixen amb les que consten en el Padró Municipal d'Habitants, se li remetrà l'informe sol·licitat per correu al mateix domicili en el qual figura vosté empadronat, en un termini aproximat de 7 dies.

Informe col·lectiu/familiar:

En cas de sol·licitar un informe col·lectiu/familiar només s'enviarà aquell en el qual figure el nombre de persones inscrites juntament amb el sol·licitant.

Per a qualsevol aclariment o incidència, pot telefonar al Tel. 010/966 900 886.

Formas de Presentación

Informació complementària