Tràmits

Pulse sobre los títulos de los epígrafes para desplegarlos y consultar los trámites incluidos en cada uno de ellos.

Adquisició de parcel·la sobrant

La legislació classifica a les parcel·les sobrants com a béns patrimonials, definint com a tals aquelles porcions de terreny propietat de les Entitats Locals que per la seua reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no foren susceptibles d'ús adequat, requerint expedient de qualificació...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Altres tràmits

Mitjançant el present tràmit se sol·licita a la Tresoreria Municipal la devolució efectiva d’una garantia, constituïda exclusivament en forma d’aval o assegurança de caució, la qual s’hagués dipositat de forma prèvia per algun procediment administratiu municipal. Una vegada verificada la idoneïtat...
Canal de atención:
Internet

cementeri

Amb l'emplenament d'unes dades mínimes, podrà consultar la localització dels difunts enterrats en el Cementeri Municipal Nostra Senyora del Remei, i se li mostrarà la seua ubicació en aquest (tipus de sepultura, carrer, grup, número, pis, etc). Es tracta d'una aplicació web que els ciutadans poden...
Canal de atención:
Internet
El dret funerari sobre sepultures o parcel·les s'adquireix amb la concessió d’aquest mitjançant resolució expressa atorgada per l'òrgan municipal competent, previ pagament de les corresponents taxes i a sol·licitud de l'interessat, en nom propi o través de representant. Qui pot sol·licitar-ho:...
Canal de atención:
Presencial
L'extensió de domini sobre la titularitat del dret funerari suposa la inclusió de cotitulars a aquest. Aquestes extensions de domini sobre la titularitat de les concessions dels drets funeraris, únicament poden autoritzar-se als familiars directes del difunt en línia recta o segon grau col·lateral...
Canal de atención:
Presencial, Internet
La reversió o la renúncia del dret funerari de concessió sobre sepultura són dues formes d'extinció d'aquest dret. La renúncia del titular del dret funerari haurà de ser expressa i, en el cas que existisca una pluralitat de titulars, podrà ser total o parcial (per un o diversos titulars). La...
Canal de atención:
Presencial, Internet
La transmissió mortis causa del dret funerari es regeix per les normes establides en el Codi Civil per a successions, considerant-se beneficiaris qui corresponga per successió testada o intestada. A la mort d'un titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells als quals corresponga l'...
Canal de atención:
Presencial, Internet
La concessió del dret funerari sobre sepultures tipus nínxols, fosses, osseres i columbaris que haja sigut atorgada per període de 5 anys, pot ser ampliada a sol·licitud del titular o cotitular per un període de 75 anys Qui pot sol·licitar-ho: Titular del dret funerari. Si foren diverses les...
Canal de atención:
Presencial, Internet

cementerio

Informes

Notificació a l'Ajuntament procediments art. 199 Llei Hipotecària

Aquest model ha de ser utilitzat pels Registre de la Propietat, Cadastre o Notaris, quan amb motiu d'algun procediment d'inscripció gràfica i coordinació amb el cadastre o alteració cadastral, dels regulats en l'article 199 de la Llei Hipotecària així com en els articles 9 i 10 d'aquesta, l'...
Canal de atención:
Internet

Padró Municipal d'Habitants

En virtut de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntament sobre gestió del padró municipal , en el...
Canal de atención:
Presencial
INSCRIPCIÓ EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS (TANT PROCEDENTS D'UN ALTRE MUNICIPI COM PER PRIMERA VEGADA), I CANVIS DE DOMICILI DE PERSONES JA EMPADRONADES A ALACANT. TRÀMIT PER MITJANS ELECTRÒNICS: La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Baixes en el Padró Municipal d'Habitants Tota persona que canvie de municipi de residència haurà de sol·licitar per escrit la seua ALTA en el Padró d'Habitants del municipi de destinació (art. 70 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals). El ciutadà espanyol que...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Certificat d'empadronament Certificat d'empadronament individual, històric (des de 1996) i col·lectiu (on figure el nombre de persones inscrites en el domicili): Sol·licitud: A través de Seu Electrònica amb signatura electrònica: Accedeix al tràmit De manera presencial amb cita prèvia en: Oficines...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Confirmació de residència per a estrangers no obligats a renovar la seua inscripció padronal cada dos anys En virtut de la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Informe d'empadronament Informe d'empadronament individual, històric (des de 1996) i col·lectiu (on figure el nombre de persones inscrites en el domicili): Sol·licitud: A través de Seu Electrònica amb signatura electrònica: Accedeix al tràmit De manera presencial amb cita prèvia en: Oficines d'...
Canal de atención:
Presencial, Internet
INFORME D'EMPADRONAMENT D'OCUPACIÓ D'HABITATGES: Informe d'empadronament d'ocupació d'habitatges necessari per a sol·licitar les ajudes de rehabilitació d'edificis .
Canal de atención:
Internet
Informe o certificat d'empadronament Sol·licitud: Sol·licitud d'un informe o certificat de la seua inscripció en el Padró Municipal d'Habitants del municipi d'Alacant. Si les seues dades coincideixen amb les que consten en el Padró Municipal d'Habitants, se li remetrà l'informe o certificat sol·...
Canal de atención:
Internet
Informe o certificat d'empadronament col·lectiu: L'Informe/Certificat d'Empadronament Col·lectiu on figuren els noms i cognoms de totes les persones empadronades en l'habitatge es pot sol·licitar : A través de Seu Electrònica amb signatura electrònica en la secció 'Formes de presentació' (Per...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Modificació de dades personals en el Padró Municipal d'Habitants Si comprova que algun de les dades personals en la seua inscripció padronal és errònia , excloent el domicili, la persona interessada pot sol·licitar la seua modificació de dues formes: Presencialment amb cita prèvia en les Oficines d...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Renovació de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga duració En compliment del que es disposa en la Llei orgànica sobre Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya, i en l'art. 16.1, 2n paràgraf de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Pagament de tributs

Domiciliació bancària Este servei permet sol·licitar la domiciliació bancària de rebuts dels tributs municipals de cobrament periòdic: Impost sobre Béns Immobles (IBI), Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans (Fem), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Activitats...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Per a poder obtindre un Justificant de rebuts pagats ha hagut de transcórrer: Almenys un mes des de la data del seu pagament en entitat bancària. Si el pagament es va realitzar per domiciliació bancària, el termini serà de dos mesos des de la data de càrrec en compte. Per a rebuts dels anys 2014 i...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Objecte i termini de presentació de la sol·licitud: Aquest tràmit permet sol·licitar el fraccionament del pagament dels rebuts de l'I.B.I. de naturalesa urbana fins en 6 terminis sense interessos de demora (no és aplicable en conseqüència als rebuts de l'I.B.I de característiques especials). A fi i...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Presentación instancia Registro

Publicación en Tablón de Edictos

SAIC Alacant

Avisos d'incidències i sol·licitud d'informació Avís d'incidència: Un avís d'incidència és la comunicació que un ciutadà o ciutadana fa a l'Ajuntament per a posar en el seu coneixement la necessitat d'arreglament puntual d'algun element d'un servici bàsic municipal (enllumenat públic, transport,...
Canal de atención:
Presencial, Internet, Telefónico
Cita Prèvia per a tràmits de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC): Les cites prèvies per a OAC 'Cervantes' (C/Cervantes, 3) es poden sol·licitar únicament en els Tel. 010 / 900 153 862 i per a OAC 'Sèneca' (C/Portugal, 17) i OAC 'Gastón Castelló' (C/Pino Santo, 1) per Internet en el següent...
Canal de atención:
Internet, Telefónico
Oficina de Suggeriments i Reclamacions És la unitat administrativa encarregada de gestionar els suggeriments, reclamacions i felicitacions de la ciutadania en relació amb el funcionament dels servicis municipals. Respecte d'això, s'entén per: Suggeriment : proposta per a millorar la prestació o...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Sol·licitud de certificat digital de l'ACCV en suport software Tramitació de certificats digitals per a persones físiques de l' Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) en suport software . Per a més informació, resolució de dubtes o certificats digitals per a persones jurídiques,...
Canal de atención:
Presencial
SOL·LICITUD TARGETA CIUTADANA D'ALACANT (TCA) La Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA) és una targeta que emet l'Ajuntament d'Alacant que, a més de poder ser utilitzada en el transport públic, permet realitzar certes gestions municipals i fer ús de determinats serveis com l'aparcament en la Zona...
Canal de atención:
Presencial
A través d'aquest servei pots rebre en la teua bústia de correu electrònic informació sobre els serveis, tràmits i equipaments del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) , així com informació sobre serveis, activitats i programes de L'Excm.Ajuntament d'Alacant d'interés per a la...
Canal de atención:
Internet

Sol·licituds

Es pot fer la sol·licitud de cita prèvia per a realitzar diversos tràmits i gestions municipals. Per a fer-ho, cal accedir en l'enllaç que hi ha més avall.
Canal de atención:
Internet
Mitjançant el present tràmit se sol.licita a la Tresoreria Municipal la constitució d'una garantia, consistent exclusivament en aval o assegurança de caució , exigida per algun procedimient administratiu municipal. La sol.licitud de dipòsit d'una fiança ha d'efectuar-se per altre tràmit específic...
Canal de atención:
Internet
Mitjançant el present tràmit se sol·licita a la Tresoreria Municipal la remissió d'una carta de pagament per tal d'ingressar una fiança o dipòsit en efectiu , com a conseqüència de l'exigència de la constitució d'una garantia derivada d'algun procedimient administratiu municipal. La sol·licitud de...
Canal de atención:
Internet

Tràmits generals

Instància general de l'Ajuntament d'Alacant Per a qualsevol tràmit municipal realitzat de manera presencial per persones físiques a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), es pot utilitzar el model d'instància general de l'Ajuntament d'Alacant. Es tracta d'una instància genèrica. Excepció: Aquells...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Des de l'entrada en vigor de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, alcaldes i alcaldesses tenen facultat per a autoritzar matrimonis, podent optar les persones que desitgen contraure matrimoni en forma civil entre fer-ho en un jutjat o en un ajuntament. Per a orientar les persones que vulguen fer ús...
Canal de atención:
Presencial, Internet