Sol·licitud de carta de pagament per a efectuar un dipòsit en efectiu o fiança

Mitjançant el present tràmit se sol·licita a la Tresoreria Municipal la remissió d'una carta de pagament per tal d'ingressar una fiança o dipòsit en efectiu, com a conseqüència de l'exigència de la constitució d'una garantia derivada d'algun procedimient administratiu municipal.

La sol·licitud de la constitució d'un aval o d'assegurança de caució ha de sol·licitar-se a través d'altre tràmit específic existent al catàleg de serveis de la Seu Electrònica Municipal.

Documentación a presentar: 

El sol·licitant de la carta de pagament haurà de presentar:

Còpia del NIF / NIE / CIF.
Còpia del acuerdo o comunicación municipal en cuya virtud se exige la constitución de la garantía.

Formas de Presentación