Garanties exigides / Devolució de Garanties

Garanties exigides en els distints procediments amb l'Ajuntament d'Alacant i models tipus.

Amb caràcter general, els avals hauran de reunir les característiques següents:

 1. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excussió i divisió i pagador al primer requeriment de l'Excm. Ajuntament d'Alacant o qui en nom seu siga habilitat per a això.
 2. L'aval serà de duració indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a la disposició del qual es constituïsca resolga expressament declarar l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval, manifestant expressament si els seus efectes s'estenen a la via economicoadministrativa i/o a la via contenciosa administrativa.
 3. L'aval haurà d'estar inscrit en el Registre d'avals que cada entitat de depòsit i crèdit ha de mantindre d'acord amb la circular 172/1979 del Banco de España.
 4. L'aval haurà de ser autoritzat per apoderats de l'entitat avaladora que tinguen poder suficient per a obligar-la. Aquests poders hauran de ser validats prèviament i per una sola vegada per l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament d'Alacant. En el text de l'aval es farà referència al compliment d'aquest requisit, acompanyant la verificació de la validació per l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament d'Alacant en el moment de la presentació de la garantia per a la seua constitució.

Els contractes d'assegurança de caució hauran de reunir les característiques següents:

 1. La garantia produirà efectes fins que l'assegurat, o qui actue en nom seu, autoritze expressament la seua cancel·lació o devolució. El termini de duració de l'assegurança de caució serà el de l'obligació o obligacions garantides. Si la duració d'aquestes superara els deu anys, el contractista estarà obligat a prestar nova garantia durant l'últim mes del termini indicat, llevat que s'acredite correctament la pròrroga del contracte d'assegurança.
 2. L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment de l'Excm. Ajuntament d'Alacant.
 3. La garantia haurà de constituir-se en forma de certificat individual d'assegurança, amb la mateixa extensió i garanties que les resultants de la pòlissa. Aquest certificat individual haurà de fer referència expressa al fet que la falta de pagament de la prima, siga única, primera o següents, no donarà dret a l'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seua obligació, cas que l'assegurador haja de fer efectiva la garantia, així com que l'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguen correspondre-li contra el beneficiari de l'assegurança.
 4. El certificat d'assegurança de caució haurà de ser autoritzat per apoderats de l'entitat asseguradora que tinguen poder suficient per a obligar-la. Aquests poders hauran de ser validats prèviament i per una sola vegada per l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament d'Alacant. En el text del certificat d'assegurança es farà referència al compliment d'aquest requisit, acompanyant la verificació de la validació per l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament d'Alacant en el moment de la presentació de la garantia per a la seua constitució.

Contractes amb l'Administració

Normativa

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Garanties provisionals

Amb caràcter excepcional, quan l'òrgan de contractació, per motius d'interés públic, ho considere necessari, es podrà exigir als licitadors la constitució d'una garantia, que no podrà ser superior al 3 per cent del pressupost del contracte (exclòs IVA), entenent-se per tal l'establit per l'Administració com a base de la licitació. Les garanties hauran de ser constituïdes en la Tresoreria Municipal, situada al C/ Jorge Juan, 5- 2a planta, i podran ser:

 1. En metàl·lic

 2. Mitjançant aval (Model I) prestat per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya.

 3. Per contracte d'assegurança de caució (Model II) celebrat amb entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram de caució.

Garanties definitives

Els licitadors dels contractes que presenten les millors ofertes de conformitat amb el que estableix l'article 145, hauran de constituir una garantia del 5 per cent del preu final oferit per aquells (exclòs IVA).

No obstant això, en situacions excepcionals justificades adequadament, l'òrgan de contractació podrà eximir l'adjudicatari de l'obligació de constituir garantia definitiva (no aplicable a contractes d'obres, ni de concessió d'obres).

En casos especials, es podrà establir que, a més de la garantia definitiva indicada anteriorment, se'n preste una complementària de fins a un 5 per 100 del preu final oferit pels licitadors (exclòs IVA), podent aconseguir la garantia total un 10 per 100 del preu esmentat.

Fraccionament/ajornament de deutes tributaris

Per a sol·licitar fraccionament/ajornament de deutes tributaris en període voluntari

Com a regla general, el sol·licitant haurà d'oferir garantia en forma d'aval (Model III) solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca.

Quan es justifique que no és possible obtindre l'aval, o amb això es compromet seriosament la viabilitat d'una empresa, l'òrgan competent podrà admetre alguna de les garanties següents:

 1. Hipoteca immobiliària.
 2. Hipoteca mobiliària.
 3. Penyora amb desplaçament o sense.
 4. Fiança personal i solidària. (Model IV)
 5. Qualsevol altra que s'estime suficient.
 6. La garantia cobrirà l'import del principal i dels interessos de demora que genere l'ajornament, més un 25 per 100 de la suma d'ambdues partides.

L'acceptació de la garantia competeix a l'òrgan que haja de resoldre sobre l'ajornament sol·licitat.

Per a sol·licitar fraccionament/ajornament de deutes tributaris en període executiu

Consulteu amb Suma Gestió Tributària, situada al C/ Poeta Vila i Blanco, 7, telèfon 965 292 000.

Suspensió dels actes de gestió recaptatòria per recurs de reposició en període voluntari de pagament, en matèria tributària

La sol·licitud de suspensió amb aportació de garanties suspendrà el procediment de recaptació relatiu a l'acte recorregut.

La sol·licitud de suspensió pot efectuar-se en l'escrit pel qual s'interposa el recurs de reposició (acompanyat per a això en el moment de la presentació del recurs l'aval, o constituir amb posterioritat amb la còpia del recurs presentat el depòsit en metàl·lic), o bé, en escrit a part se sol·licitarà la suspensió citant i acompanyant còpia del recurs de reposició interposat.

Les garanties a aportar per a la suspensió del procediment recaptatori són:

 1. En metàl·lic. Depòsit en moneda nacional de curs legal en la Tresoreria Municipal, més els interessos de demora corresponents (art. 25 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa).
 • Interessos de demora d'un mes, si la sol·licitud de suspensió cobreix només el recurs de reposició.
 • Interessos de demora de, almenys, sis mesos, si el procediment de reclamació és l'abreviat; d'un any, si el procediment de reclamació és el general; i de dos anys, si la resolució és susceptible de recurs d'alçada ordinari.
 1. Mitjançant Aval (Model V) prestat per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya.
 2. Fiança personal i solidària (Model VI) prestada per dos contribuents de la localitat de reconeguda solvència quan l'import del deute per al qual se sol·licite la suspensió no supere la quantia de 1.502,53 €.

Suspensió per recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment.

Consultar amb Suma Gestió Tributària, situada al carrer del Poeta Vila i Blanco, 7, tel. 965 292 000

Suspensió per recurs contra la diligència d'embargament.

Consulteu amb Suma Gestió Tributària, situada al carrer del Poeta Vila i Blanco, 7, tel. 965 980 070

 

Informació complementària