Sol·licitud de devolució de garantia constituïda en forma d’aval o assegurança de caució

Mitjançant el present tràmit se sol·licita a la Tresoreria Municipal la devolució efectiva d’una garantia, constituïda exclusivament en forma d’aval o assegurança de caució, la qual s’hagués dipositat de forma prèvia per algun procediment administratiu municipal.

Una vegada verificada la idoneïtat de la documentació presentada, la Tresoreria Municipal posarà a disposició de l’interessat el corresponent justificant de la devolució o manament de cancel·lació de la garantia.

Documentación a presentar: 

El sol·licitant haurà d’aportar preceptivament còpia de l’acord, decret o comunicació municipal en la qual s’aprova la devolució de la garantia.

Així mateix, es pot aportar amb caràcter voluntari còpia del manament o justificant de la constitució de la garantia efectuada (document lliurat per la Tresoreria al dipositant al seu dia).

En el cas què el sol·licitant necesitara el document "original" de la garantia amb la finalitat d’aportar-lo a l’entitat financera avalista junt amb l’acord municipal en el qual s’aprova la devolució de la garantia, pot sol·licitar presencialment el lliurament de l’esmentat document, prèvia concertació de cita davant la Tresoreria.

Advertiment:

Tota fiança dipositada en metàl·lic es tornarà d'ofici per la Tresoreria mitjançant transferència bancària una vegada el servei municipal que al seu dia la va exigir haja aprovat la seua devolució i l'interessat hagués presentat el corresponent document "d'alta de tercers" amb les seues dades bancàries. Per aquesta raó, no es deu sol·licitar la devolució de fiances en metàl·lic a través del tràmit específic de devolució d'avals i assegurances de caució.

Formas de Presentación