Sol.licitud de constitució de garantia consistent en aval o assegurança de caució

Mitjançant el present tràmit se sol.licita a la Tresoreria Municipal la constitució d'una garantia, consistent exclusivament en aval o assegurança de caució, exigida per algun procedimient administratiu municipal.

La sol.licitud de dipòsit d'una fiança ha d'efectuar-se per altre tràmit específic existent al catàleg de serveis de la Seu Electrònica Municipal.

Una vegada verificada la validesa i idoneïtat dels documents presentats per a constituir l'aval/assegurança de caució, la Tresoreria Municipal remetrà o posarà a disposició del sol.licitant la corresponent carta de pagament o justificant de la constitució de la garantia.

Les garanties han de ser signades pels apoderats únicament mitjançant certificat digital o electrònic.

Els avals o assegurances de caució signats pels apoderats de l'entitat financera / asseguradora de forma no electrònica hauran de ser constituïts presencialment davant la Tresoreria Municipal, prèvia concertació de cita, aportant el document original de les mateixes.

 

Documentación a presentar: 

El sol.licitant de la constitució d'una garantia en forma d'aval o d'assegurança de caució haurà de presentar:

  • Còpia del NIF / NIE / CIF.
  • Còpia de l'acord o comunicació municipal en base al qual s'exigeix la constitució de la garantia.
  • Aval o assegurança de caució en format "pdf" signat amb certificat electrònic o digital pels apoderats de l'entitat financera o asseguradora.
  • Còpia del bastanteig del poder del signant de l'entitat financera / asseguradora efectuat per l'Assessoria Jurídica Municipal. Si són més d'un els signants, haurà d'aportar-se còpia de tots els bantantejos efectuats.

Formas de Presentación