Alienació a confrontant de parcel·la sobrant

 

La legislació classifica a les parcel·les sobrants com a béns patrimonials, definint com a tals aquelles porcions de terreny propietat de les Entitats Locals que per la seua reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no foren susceptibles d'ús adequat, requerint expedient de qualificació jurídica per a l'alteració d'aquesta, excepte entre altres en els casos d'aprovació definitiva dels plans d'ordenació urbana.

Les parcel·les sobrants podran ser alienades per venda directa al propietari o propietaris confrontants. Si foren diversos els propietaris confrontants, l'alienació es farà de manera que les parcel·les resultants s'ajusten al més racional criteri d'ordenació del sòl, segons dictamen tècnic.

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ

  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (*LRBRL): articles 21 i 22.
  • Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals (*RB): articles 7, 112 i 115.
  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, Contractes del Sector Públic (*LCSP)

Documentación a presentar: 

- Escriptura pública de propietat i Nota simple del Registre de la propietat actualitzada.

- Representació gràfica *georreferenciada mitjançant arxius *gml.

- Informe de Validació Cadastral Positiu.

Informació complementària