Tràmits SAIC en Seu Electrònica

Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)
Imagen del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC)

Tràmits SAIC en Seu Electrònica​

Abans de sol·licitar una cita prèvia per a ser atés presencialment RECORDE que tots els tràmits que es poden realitzar en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) són possibles a través d'Internet:

Per a la majoria dels tràmits anteriors només necessita disposar d'un certificat digital amb signatura electrònica, que pot obtindre gratuïtament, a més d'en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), en els següents punts d'emissió

 • Per als certificats emesos per la ACCV, en qualsevol dels 26 Punts de Registre d'Usuari que hi ha a la ciutat d'Alacant: https://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario/
 • Per als certificats emesos per la FNMT, en la Delegació de l'Agència Tributària a Alacant (Plaça de la Montanyeta, 8), prèvia cita en el telèfon 901200351.

Si està obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració: 

 
Disposar d'un certificat digital amb signatura electrònica li reporta grans avantatges: 

 • Permet realitzar la pràctica totalitat de tràmits no sols en el SAIC, sinó amb els altres serveis municipals.
 • És gratuït per a les persones físiques.
 • La tramitació és absolutament segura i confidencial.
 • Els tràmits poden fer-se en qualsevol moment i lloc, de manera immediata, sense desplaçaments i esperes, i sense haver de limitar-se a uns horaris d'oficina. 
 • Els tràmits són ràpids i senzills, i només es requereix d'un ordinador amb connexió a Internet.
 • En moments com els viscuts amb la declaració de l'estat d'alarma faciliten la realització de la majoria dels tràmits amb l'Ajuntament.

Com sol·licitar una cita prèvia per a ser atés presencialment:

 • Per Internet en el següent enllaç: https://citaprevia.alicante.es per a l'OAC Sèneca.
 • Per telèfon en Tel.010 o Tel.900 153 862, per a l'OAC 'Cervantes'.

Si ho fa per Internet, cal seleccionar 'Tipus de Servei' > 'Servei d'Atenció Integral Ciutadania (SAIC)' i veurà que hi ha dos tipus d'opcions en 'Gestió':

'Tràmits Municipals', que només poden sol·licitar-se per a:

 • Registre electrònic de sol·licituds i documents.
 • Sol·licitud de certificats i informes d'empadronaments ja existents.
 • Domiciliació bancària de tributs municipals.
 • Fraccionament de l'IBI en període no voluntari.
 • Obtindre informes dels seus impostos.
 • Obtindre certificat digital amb signatura electrònica.

'Altes i modificacions en el Padró Municipal d'Habitants'. 

Recorde que pot realitzar aquest tràmit per Internet mitjançant certificat digital o DNI electrònic amb signatura electrònica: Tràmit per Seu Electrònica d'Alta i modificació en el Padró Municipal d'Habitants.

IMPORTANT:

 • Sol·licite la seua cita per al tràmit corresponent. No s'atendran cites sol·licitades inadequadament.
 • Abans de sol·licitar una cita, comprove que disposa de tota la documentació necessària en https://www.alicante.es/es/tramites.
 • Només s'atendrà una persona per cita i per a un sol tràmit.
 • La cita ha de coincidir amb la persona que assistirà, perquè de no ser així no s'atendrà. Si s'actua en representació d'una altra persona, la cita ha de figurar a nom del representant.
 • Conserve el justificant de la cita, perquè se li demanarà el dia que vaja a ser atés, juntament amb el seu document d'identitat.
 • Si per alguna raó no pot acudir a la cita o havent-la sol·licitat no disposa de tota la documentació necessària, ha d'anul·lar-la perquè puga ser utilitzada per un altre ciutadà. De no poder-se realitzar el tràmit per falta de documentació haurà de sol·licitar-se una nova cita.

Per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a:

El dia de la cita: Normes per a una atenció àgil i segura.

 • Acudisca a l'hora de la cita, no abans ni després, perquè no s'atendran, llevat que la demora fora com a conseqüència de retards en els temps de l'atenció.
 • Al carrer, abans d'entrar, guarde la distància de seguretat i porte la seua màscara de protecció posada.
 • Per a autoritzar-li a accedir a l'edifici haurà de mostrar el justificant de la seua cita i el seu document d'identitat. Recorde que no s'atendran cites a nom d'altres persones, ni per a tràmits diferents al que van ser sol·licitades.
 • Només s'atendrà una persona per cita i per a un sol tràmit. Si s'actua en representació d'altres persones, haurà d'aportar els documents originals d'identitat d'aquestes i les seues corresponents autoritzacions, havent de coincidir la signatura de l'autorització amb la del document d'identitat.
 • En l'hall de l'oficina del SAIC no podran romandre més de 20 persones, que hauran de portar la seua corresponent màscara de protecció.
 • Dins de l'edifici només es pot accedir a les zones d'atenció al públic.
 • Evite vindre amb xiquets.
 • Porte la seua documentació sense plecs i sense engrapar.
 • No s'atendran cites de persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l'administració.