Tràmits - Regidoria d'Economia i Hisenda

Per als tributs i altres ingressos no delegats en Suma, serà aplicable el següent: En virtut al que disposa l’article 46.2 de la Llei General Tributària, l’Ajuntament d’Alacant ha aprovat mitjançant un decret del regidor d’Hisenda, de data 7 de febrer de 2011, models normalitzats d’acreditació de...
Canal de atención: 
Presencial
Este servei permet descarregar online rebuts en període de cobrament voluntari, en format pdf, dels següents tributs municipals: Taxa per Entrada i Eixida de Vehicles (guals). Impost sobre Béns Immobles (IBI). Taxa de Recollida de Fem. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Impost sobre...
Canal de atención: 
Internet
Sol·licitud de certificat individual de reconeixement de l'existència d'obligacions pendents de pagament a càrrec de les entitats locals.
Canal de atención: 
Presencial
(Article 218 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic) La notificació a l'Excm. Ajuntament d'Alacant de l'acord de cessió dels drets de cobrament, endós, es realitzarà per mitjà d'una d'estes dos fórmules:...
Canal de atención: 
Presencial

Obtención de certificados

Informe sobre deutes Pot sol·licitar un Informe sobre deutes/no deutes amb caràcter general, o específicament sobre un objecte imposable o activitat determinada (reserva d'instal·lacions esportives, subvencions, traspàs de llicència d'obertures, etc.), això sí, sempre que siga titular de la...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Otros trámites

1 febr. 2019
Mitjançant aquest servei pot realitzar el càlcul, a títol informatiu , de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua). Per a realitzar aquest càlcul haurà de disposar d'un rebut de l'Impost sobre béns immobles (IBI), o si no és possible, la certificació...
Canal de atención: 
Internet
27 febr. 2020
Procediment per a la devolució de garanties constituïdes davant de l'Excm. Ajuntament, en metàl·lic, aval, per contracte d'assegurança de caució, o de qualsevol altra forma. La sol·licitud es presentarà davant del Registre General de l'Ajuntament, adjuntant-hi els documents següents: Imprés d'Alta...
Canal de atención: 
Presencial

Pagament de tributs

Este servei permet sol·licitar la domiciliació bancària de rebuts dels tributs municipals de cobrament periòdic: Impost sobre Béns Immobles (IBI), Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans (Fem), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Per a poder obtindre un Justificant de rebuts pagats ha hagut de transcórrer: Almenys un mes des de la data del seu pagament en entitat bancària. Si el pagament es va realitzar per domiciliació bancària, el termini serà de dos mesos des de la data de càrrec en compte. Per a rebuts dels anys 2014 i...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Este servici permet realitzar el pagament determinats tributs i sancions de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant les següents targetes financeres : Visa-Classic, Visa-Oro, Visa-Electron, Mastercard y Eurocard. La utilització d'este servici no suposa cap cost addicional per al ciutadà.
Canal de atención: 
Internet
Objecte i termini de presentació de la sol·licitud: Aquest tràmit permet sol·licitar el fraccionament del pagament dels rebuts de l'I.B.I. de naturalesa urbana fins en 6 terminis sense interessos de demora (no és aplicable en conseqüència als rebuts de l'I.B.I de característiques especials). A fi i...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Pago de tributos

Mitjançant aquest servei pot generar el document de l'autoliquidació per a les següents taxes municipals : Certificat d'acords o resolucions corporatives, documents o antecedents, que obren en l'Administració Municipal, qualsevol que siga la seua naturalesa o matèria a què es referisquen, amb una...
Canal de atención: 
Internet

Rebuts

Per a poder obtindre un Justificant o Certificat de rebuts pagats ha hagut de transcórrer: Almenys un mes des de la data del seu pagament en entitat bancària. Si el pagament es va realitzar per domiciliació bancària, el termini serà de dos mesos des de la data de càrrec en compte. Per a rebuts dels...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Recibos

Aquest servei permet descarregar online rebuts de l'Impost sobre Béns Immobles i de l'Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials, exclusivament de l'any 2016. És una opció merament informativa i no justifica el pagament dels rebuts descarregats.
Canal de atención: 
Internet
Aquest servei permet descarregar online rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, exclusivament de l'any 2017. És una opció merament informativa i no justifica el pagament dels rebuts descarregats.
Canal de atención: 
Internet

Sol·licituds

Ajornament i Fraccionament de deutes en període voluntari Els contribuents poden ajornar o fraccionar els deutes tributaris que es troben en període voluntari en els termes que es fixen reglamentàriament i prèvia sol·licitud de l'obligat tributari quan la seua situació economicofinancera li...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Per a percebre pagaments de l'Ajuntament d'Alacant, els creditors han d'estar donats d'alta en el registre de tercers. Amb caràcter general, els pagaments a creditors es faran efectius per transferència bancària, al compte que pel creditor es designe, la qual haurà d'estar oberta a nom de la...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
La Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA) és una targeta que emet l'Ajuntament d'Alacant que, a més de poder ser utilitzada en el transport públic, permet realitzar certes gestions municipals i fer ús de determinats serveis com l'aparcament a la Zona Taronja, les instal·lacions esportives municipals, el...
Canal de atención: 
Presencial
La seu electrònica ofereix la possibilitat de presentar al·legacions, contestar requeriments o aportar documentació en els expedients que tinga oberts amb l'Ajuntament d'Alacant o a aquelles sol·licituds en què no va poder fer-ho per superar la capacitat dels fitxers. En el cas de persones...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet