Sol·licitud d'ajornament/fraccionament

Ajornament i Fraccionament de deutes en període voluntari

Els contribuents poden ajornar o fraccionar els deutes tributaris que es troben en període voluntari en els termes  que es fixen reglamentàriament i prèvia sol·licitud de l'obligat tributari quan la seua situació economicofinancera li impedisca, de forma transitòria, efectuar el pagament en els terminis establits. Només excepcionalment, i per circumstàncies de falta de liquiditat discrecionalment apreciades per l'Administració, es concedirà ajornament de deutes per import inferior a 100 euros.

Els deutes ajornats o fraccionats  hauran de garantir-se en els termes previstos en l'article 82 de la Llei 58/2003 General Tributària, podent dispensar-se totalment o parcialment a l'obligat tributari quan així es fixe en la normativa tributària o l'obligat al pagament no dispose de béns suficients per a garantir aquest deute.

La presentació d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament en període voluntari impedirà l'inici del període executiu.

Els ajornaments i fraccionaments de tributs de venciment anual es liquidaran dins de l'exercici econòmic a que corresponguen, excepte aquells tributs en què l'últim dia de pagament es produïsca dins de l'últim trimestre de l'any, els quals podran ajornar-se, com a màxim, fins al 20 de març de l'exercici següent.

FORMES DE PRESENTACIÓ

- Persones Físiques:

* Presencial: descarregar el model de sol·licitud d'ajornament/fraccionament i una vegada emplenat presentar-lo en el Registre General de l'Ajuntament (https://www.alicante.es/es/equipamientos/oficina-atencion-ciudadana-oac).

* Internet: seleccionar el tràmit i seguir totes les indicacions fins al registre final de la sol·licitud (quan tinga preparada tota la documentació accedisca al tràmit). Per a presentar la sol·licitud i documentació per internet, a través de la seu electrònica, és necessari disposar de certificat electrònic reconegut per l'Ajuntament d'Alacant.

- Persones Jurídiques:

* Internet: el tràmit haurà de formular-se sempre a través del registre electrònic dins de la seu electrònica.

Dins de l'apartat "formes de presentació" d'aquesta pàgina haurà de triar l'opció internet i seleccionar el tràmit, seguint totes les indicacions fins al registre final de la sol·licitud (quan tinga preparada tota la documentació requerida accedisca al tràmit).

Ajornament i fraccionament de deutes en període executiu:

Per a sol·licitar ajornament o fraccionament de deutes en període executiu haurà de dirigir-se a qualsevol de les oficines de Summa Gestió Tributària (www.suma.es).

Sistema especial de pagament fraccionat per a l'impost sobre béns immobles (IBI).

Aquest sistema permet fraccionar el pagament de l'IBI fins a sis terminis sense interessos de demora. Pot consultar els terminis i condicions per a acollir-se a aquesta modalitat de pagament en el següent enllaç: http://www.alicante.es/es/tramites/sistema-especial-pago-fraccionado-rec...

Presentació
Documentación a presentar: 

PERSONES FÍSIQUES:

Fotocòpia DNI del deutor i Fotocòpia DNI del representant i acreditació de la representació quan es actue en representació.

Document cobrador original (rebut original).

En tot cas es verificarà que el sol·licitant no tinga deutes pendents de pagament en SUMA, o en el supòsit de tindre-les, que haja obtingut un ajornament/fraccionament per al seu pagament i l'estiga complint.

Per a justificar les necesitades transitòries de liquiditat: (aportar un dels següents documents):

Fotocòpia de la Declaració de la Renda (últim exercici). En cas contrari, certificat negatiu de rendes de la AEAT.

Justificant de la pensió

Justificant d'aturat del SERVEF

Garantia del deute en tot cas:

Impostos i Taxes de venciment anual fins a 18.000€ (rebut o suma de rebuts de padró)

Impostos, Taxes i Actes d'Inspecció així com els restants ingressos de dret públic, no inclosos en el Padró anual, fins a 12.000€ (rebut o suma de rebuts).

En tot cas, per a deutes per sanció , s'exigirà sempre garantia amb independència del seu import.

Modalitats de garanties admeses : Aval bancari o preaval, Certificat d'assegurança de caució.

PERSONES JURÍDIQUES:

Fotocòpia C.I.F i Fotocòpia DNI del representant i acreditació mitjançant fotocòpia escriptura.

Document cobrador original (rebut original)

Justificant d'ingressos: Fotocopia Impost de societats

Garantia del deute , en tot cas:

Impostos i Taxes de venciment anual fins a 18.000€ (rebut o suma de rebuts de padró)

Impostos, Taxes i Actes d'Inspecció així com els restants ingressos de dret públic, no inclosos en el Padró anual, fins a 12.000€ (rebut o suma de rebuts).

En tot cas, per a deutes per sanció , s'exigirà sempre garantia amb independència del seu import.

Modalitats de garanties admeses : Aval bancari o preaval, Certificat d'assegurança de caució

Formas de Presentación