Sol·licitud d'ajornament/fraccionament

SUPÒSITS, CONDICIONS I REQUISITS PER A TRAMITAR AJORNAMENTS/FRACCIONAMENTS DE DEUTES EN PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT.

 

1) Deutes de rebuts no domiciliats d'IBI de 2024.

L'any 2024, dins del període voluntari de pagament (fins al 01/07/24) pot sol·licitar-se:

  • El fraccionament del pagament del rebut de l'IBI en quatre terminis mensuals de setembre de 2024 a desembre de 2024 amb venciment en les següents dates: 20/09/24, 21/10/24, 20/11/24 i 20/12/24.
  • L'ajornament del rebut de l'IBI fins al 20/12/2024.

Per a poder sol·licitar este fraccionament/ajornament, el rebut ha de complir els següents requisits (Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns immobles publicada en el BOP núm. 235, de 10 de desembre de 2020):

  • Sense exigir interessos de demora quan l'import siga superior a 100 euros i el rebut o la suma dels rebuts d'un mateix contribuent no supere els 6.000 euros.
  • S'exigiran interessos de demora per als rebuts o suma de rebuts d'un mateix contribuent que supere els 6.000 euros.

 

2) Resta de deutes a ajornar/fraccionar.

a) Amb l'excepció enunciada en l'apartat 1) relatiu al padró d'IBI-Fems 2024, els ajornaments/fraccionaments de deutes tributaris de venciment anual, han d'abonar-se dins de l'exercici econòmic al qual corresponguen, excepte aquells l'últim dia dels quals de pagament es produïsca en l'últim trimestre de l'any, que podran ajornar-se fins al 20/03 de l'exercici següent. Els deutes han de ser d'import superior a 100.-€.

De manera excepcional, i per circumstàncies de falta de liquiditat degudament justificades així com discrecionalment apreciades per l'Administració, es concedirà ajornament o fraccionament dels deutes l'import dels quals siga inferior a 100.-€.

b) En el supòsit de deutes diferents a tributs de venciment anual, el termini a concedir no excedirà d'un any en cas d'ajornaments, i tres en cas de fraccionaments. Este últim termini podrà ser elevat a quatre anys en casos excepcionals i per circumstàncies de falta de liquiditat degudament justificades i discrecionalment apreciades per l'Administració.

c) D'acord amb l'article 82.2 a) de la Llei 58/ 2003 General Tributària, s'establix com a import de deute exempt de l'obligació de prestar garantia, depenent de la seua naturalesa, el següent:

Tributs de venciment anual: fins a 18.000.- €.

Tributs i actes d'inspecció no inclosos en el corresponent padró anual: fins a 12.000.-€.

Per a sancions: sempre s'exigirà garantia amb independència del seu import.

Altres conceptes no especificats: fins a 12.000.- €.

Estos límits vindran determinats pel rebut o suma de rebuts d'un mateix contribuent/obligat al pagament per als quals s'haja sol·licitat l'ajornament/ fraccionament.

d) Unes altres condiciones/circumstàncies a tindre en compte:

La presentació d'una sol·licitud d'ajornament en període voluntari impedirà l'inici del període executiu, però no la meritació de l'interés de demora (amb l'excepció de rebuts d'IBI d'import inferior a 6.000.-€).

Les sol·licituds de fraccionament/ajornament de deutes en període executiu es presentaran davant SUMMA-Gestió Tributària.

FORMES DE PRESENTACIÓ

- Persones Físiques:

* Presencial: descarregar el model de sol·licitud d'ajornament/fraccionament i una vegada emplenat presentar-lo en el Registre General de l'Ajuntament (https://www.alicante.es/es/equipamientos/oficina-atencion-ciudadana-oac).

* Internet: seleccionar el tràmit i seguir totes les indicacions fins al registre final de la sol·licitud (quan tinga preparada tota la documentació accedisca al tràmit). Per a presentar la sol·licitud i documentació per internet, a través de la seu electrònica, és necessari disposar de certificat electrònic reconegut per l'Ajuntament d'Alacant.

- Persones Jurídiques:

* Internet: el tràmit haurà de formular-se sempre a través del registre electrònic dins de la seu electrònica.

Dins de l'apartat "formes de presentació" d'aquesta pàgina haurà de triar l'opció internet i seleccionar el tràmit, seguint totes les indicacions fins al registre final de la sol·licitud (quan tinga preparada tota la documentació requerida accedisca al tràmit).

Ajornament i fraccionament de deutes en període executiu:

Per a sol·licitar ajornament o fraccionament de deutes en període executiu haurà de dirigir-se a qualsevol de les oficines de Summa Gestió Tributària (www.suma.es).

Sistema especial de pagament fraccionat per a l'impost sobre béns immobles (IBI).

Aquest sistema permet fraccionar el pagament de l'IBI fins a sis terminis sense interessos de demora. Pot consultar els terminis i condicions per a acollir-se a aquesta modalitat de pagament en el següent enllaç: http://www.alicante.es/es/tramites/sistema-especial-pago-fraccionado-rec...

Presentació
Documentación a presentar: 

PERSONES FÍSIQUES:

Fotocòpia DNI del deutor i Fotocòpia DNI del representant i acreditació de la representació quan es actue en representació.

Document cobrador original (rebut original).

En tot cas es verificarà que el sol·licitant no tinga deutes pendents de pagament en SUMA, o en el supòsit de tindre-les, que haja obtingut un ajornament/fraccionament per al seu pagament i l'estiga complint.

Per a justificar les necesitades transitòries de liquiditat: (aportar un dels següents documents):

Fotocòpia de la Declaració de la Renda (últim exercici). En cas contrari, certificat negatiu de rendes de la AEAT.

Justificant de la pensió

Justificant d'aturat del SERVEF

Garantia del deute en tot cas:

Impostos i Taxes de venciment anual fins a 18.000€ (rebut o suma de rebuts de padró)

Impostos, Taxes i Actes d'Inspecció així com els restants ingressos de dret públic, no inclosos en el Padró anual, fins a 12.000€ (rebut o suma de rebuts).

En tot cas, per a deutes per sanció , s'exigirà sempre garantia amb independència del seu import.

Modalitats de garanties admeses : Aval bancari o preaval, Certificat d'assegurança de caució.

PERSONES JURÍDIQUES:

Fotocòpia C.I.F i Fotocòpia DNI del representant i acreditació mitjançant fotocòpia escriptura.

Document cobrador original (rebut original)

Justificant d'ingressos: Fotocopia Impost de societats

Garantia del deute , en tot cas:

Impostos i Taxes de venciment anual fins a 18.000€ (rebut o suma de rebuts de padró)

Impostos, Taxes i Actes d'Inspecció així com els restants ingressos de dret públic, no inclosos en el Padró anual, fins a 12.000€ (rebut o suma de rebuts).

En tot cas, per a deutes per sanció , s'exigirà sempre garantia amb independència del seu import.

Modalitats de garanties admeses : Aval bancari o preaval, Certificat d'assegurança de caució

Formas de Presentación