Duplicat de rebuts pagats

Duplicat de rebuts pagats

Per a poder obtindre un Justificant o Certificat de rebuts pagats ha hagut de transcórrer:

  • Almenys un mes des de la data del seu pagament en entitat bancària.
  • Si el pagament es va realitzar per domiciliació bancària, el termini serà de dos mesos des de la data de càrrec en compte.

Per a rebuts dels anys 2014 i 2015, haurà de dirigir-se a Suma Gestió Tributària.

Per a la resta d'anys:

JUSTIFICANT DE PAGAMENT

Persones físiques

Persones jurídiques així com la resta d'entitats i persones relacionades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, exclusivament en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant a aquest efecte una "instància genèrica".

En aquesta cas, no s'haurà de pagar cap taxa per a la seua obtenció.

CERTIFICAT DE PAGAMENT

Pot obtindre un certificat dels rebuts pagats per vosté sol·licitant-lo:

En les oficines de Tresoreria, mitjançant cita prèvia, presentant el seu DNI/NIF en el cas de ser el titular del duplicat sol·licitat, o aportant un document en què se li atorgue la representació del titular del rebut. Pot també sol·licitar Cita Prèvia telefònicament en els números 010 / 966 900 886.

Presencialment a través d'instància presentada a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia o telemàticament, si disposa de certificat digital, en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, per al seu enviament per correu postal/mitjà electrònic.

En aquesta cas, haurà de pagar la Taxa per expedició de documents administratius (seleccione el concepte "Certificació pagament tributs", si ompli i imprimeix la liquidació online), el justificant de pagament de la qual haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud.

Formas de Presentación