Tributs Municipals

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Descripció de l'impost

Grava l'increment de valor que experimenten els terrenys posat de manifest com a consenqüència de la transmissió de la seua propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi o limitador del domini, sobre els referits terrenys.

Termini de presentació 

La gestió de l'impost es realitza per mitjà de la presentació per part del contribuent de la corresponent Declaració-Liquidació, el termini de presentacióde la qual resultant  és el següent:

 • Per a les transmissions inter-vius (compravenda, donació,...): dins dels 30 dies hàbils següents a aquell en què haja tingut lloc el fet imposable.
 • Per a les transmissions mortis causa (herències): dins del termini de 6 mesos a comptar des del dia de la mort del causant.

Impost sobre béns immobles (I.B.I.)

Descripció de l'Impost

 Grava la titularitat dels béns immobles tant de naturalesa urbana com rústica situats en el terme municipal d'Alacant.

 • De naturalesa urbana
  • Tipus municipal: 0,62795 %
  • Període de cobrança: segons la respectiva Ordenança,del 15 de març al 30 de juny
 • De naturalesa rústica
  • Tipus municipal: 0,7315 %
  • Període de cobrança: segons la respectiva Ordenança, del l'1 de setembre al 31 d'octubre
 • De característiques especials
  • Tipus municipal: 0,7315%
  • Període de cobrança: segons la respectiva Ordenança, del 15 de març al 30 de juny

Beneficis fiscals

Este impost disposa d'una sèrie de beneficis fiscales:

Bonificació a subjectes passius titulars de familia nombrosa.
Bonificació viviendes de protecció oficial de nova construcció.
Bonificació empreses de construcció i promoció immobiliària.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (I.V.T.M)

Descripció de l'Impost

Grava la titularitat dels vehicles d' esta naturalesa aptes per a circular per la vies públiques qualsevolque  siga la seua classe i categoria.

La tributació de cada vehicle s'establix segons una taula que varia en funció de les seues característiques (tipus, potència fiscal, càrrega útil, ...).

Beneficis fiscals

Este impost disposa d'una sèrie de beneficis fiscals:

Exempció per a vehicles de persones minusvàlides.
Exempció per a tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d'inspecció agrícola.
Bonificació per a vehicles històrics.

Impost sobre Activitats Econòmiques (I.A.E.)

Descripció de l'Impost

Grava l'exercici de qualsevol tipus d'activitat econòmica desenvolupada en el terme municipal d'Alacant.

La tributació municipal s'establix aplicant una sèrie d'índexs (municipal, de situació, recàrrec provincial, ...) a la quota de tarifa (quota tributària mínima) resultant de l'aplicació de les taules (tarifes i instruccions) de l'Impost d'acord amb els preceptes continguts en el Reial Decret Legislatiu 2/2004 i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (I.C.I.O.)

Descripció de l'Impost

Grava la realització, dins del terme municipal d'Alacant, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigisca  l'obtenció de la corresponent llicència urbanística, s'haja obtingut o no la llicència, sempre que la seua expedició corresponga a l'Ajuntament.

La tributació s'establix aplicant uns determinats percentatges (que varien entre el 0,5 % i el 4%) sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra,excloen el cost de redacció del projecte i direcció d'obra, el benefici industrial i la quota de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Termini de Presentació

La gestió de l'impost es realitza per mitjà de la presentació per part del contribuent de la corresponent Declaració-Liquidació, el termini de presentació de la qual i d'ingrés del deute resultant, és el següent:

 • En general, 30 dies hàbils següents a aquell en què s'haja notificat l'autorització de la corresponent llicència urbanística, o des de l'inici de les obres o denúncia per l'Administració quan s'hagueren començat les obres sense sol·licitar la corresponent llicència.

Beneficis fiscals

Este impost disposa d'una bonificació per a les vivendes de protecció oficial.

Taxa per l'entrada de vehcles a través de voreres i vies públiques (Guals)

Descripció de la taxa

Es recapta per mitjà de  l'elaboració i posterior posada al cobrament d'un padró periòdic.

Grava l'entrada i l'eixida de vehicles a través de les voreres i vies públiques, a garajos, aparcaments, naus industrials o locals, encara que no s'haguera obtingut la corresponent autorització per a fer-ho.

La corresponent autorització es concedirà al seu sol·licitant, segons les condicions establides en l'Ordenança reguladora corresponent.

Les plaques indicatives de la llicència seran facilitades per l'Ajuntament o empresa concertada.

En el moment de la concessió s'abonaran els drets d'autorització, (autorització, plaques de gual, joc adhesiu de renovació anual,...), així com la taxa anual inicial corresponent prorratejada per trimestres complets.

Taxa per la Recollida de Residus Sòlids Urbans (Fem)

Descripció de la taxa

Es recapta mitjà de  l'elaboració i posterior posada al cobrament d'un padró periòdic.

Grava la prestació del servei de recepció obligatòria, de recollida de residus sòlids urbans procedents d'immobles destinats a vivenda i d'aquells en què es realitzen activitats empresarials, professionals i artístiques.

Els immobles destinats exclusivament a vivendes tributaran en funció de la seua situació i de la seua superfície.

Els immobles en què es realitzen activitats empresarials que tributen per les divisions 1 a 4 de la Secció Primera, de la Tarifa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, tributaran en funció de la seua situació i del seu nombre d'obrers.

Els immobles en què quals es realitzen activitats empresarials que tributen per les divisions 5 a 9 de la Secció Primera, de la Tarifa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, y també activitats professionals i artístiques tributaran en funció de la seua situació i de la seua superfície.

Els grans productors de residus tributaran en funció del volum o pes mitjà diari de residus produïts, entenent-se com a tals aquells usuaris del servei, la producció mitjana diària de residus sòlids urbans dels quals siga superior a 500 litres o 54,3 kg.