Atenció Tributària

 

A les dependencies municipals de la Regidorai d'Hisenda situades al carrer de Jorge Juan número 5, es podran realitzar tots els tràmits relacionats amb:

 • Impost sobre Béns Immobles, excepte els canvis de titularitat que ahuran de realitzar-se a les dependències de la Direcció General del Cadastre, situades al carrer dels Reis Catòlics
 • Impost sobre Activitats Econòmiques, excepte les declaracions censals que ahuran de realitzar-se a les dependències de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Taxa de Recollida  de Residus Sòlids Urbans (Fem).
 • Qualsevol tràmit relatiu a la resta  dels tributs municipals.

 

Pagament voluntari de tributs de cobrament periòdic:

 • De l'1 de març al 30 d'abril:
  • Taxa de Guals.
  •  
 • Del 15 de març al 30 de juny:
  • Impost de Béns Inmobles Urbans.
  • Impost de Bén Immobles de Característiques Especials.
  • Taxa de Recollida de Fem.
 •  
 • del l'1 de setembre al 31 d'octubre.

Impost de Vehicles de Tracción Mecànica (IVTM)

Imposta de'Activitars Econoòmiques (IAE)

Imposta de Béns Inmobles Rústics

 

Facilitats de pagament

 • Sistema Especial de Pagament de l’Ajuntament:en l'ordenança fiscal de l'impost de Béns Immobles  se'en regula el sistema especial de pagament.
 • Ajornaments i Fraccionaments: Durant els Períodes de Pagament Voluntari, podrà sol·licitar en les Oficines Munici9pals de la Regidoria d'Hisenda, situades al carrer de Jorge Juan núm. 5 l'ajornament o el fraccionament del pagament dels seus impostos complint uns requisits  mínims.

DOMICILIACIONS

 • Domiciliació de Rebuts
  • Pot domiciliar els seus rebuts per al pròxim exercici. N’hi ha prou a omplir i firmar la part inferior del rebut i entregar-lo en la seua entitat quan realitze el pagament.
  • Si el seu banc o caixa no és Entitat Col·laboradora o fora del període de pagament voluntari, acudisca a les dependències municipals de la Regidoria d'Hisenda (carrer de Jorge Juan, núm. 5) i òmpliga la seua sol.licitud.