Càlcul orientatiu de l'impost de Plusvàlua

Mitjançant aquest servei pot realitzar el càlcul, a títol informatiu, de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua).

Per a realitzar aquest càlcul haurà de disposar d'un rebut de l'Impost sobre béns immobles (IBI), o si no és possible, la certificació cadastral i l'escriptura de propietat de l'immoble.

Presentació
Plazo de presentación: 
1 de febrer de 2019

Formas de Presentación