Càlcul orientatiu de l'impost de Plusvàlua

Mitjançant aquest servei pot realitzar el càlcul, a títol informatiu, de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua).

Per a realitzar aquest càlcul haurà de disposar de les escriptures d'adquisició i de l'actual transmissió, de les quals es prendrà la referència cadastral, així com les dates, imports i percentatge transmés.

Formas de Presentación