Generació d'autoliquidacions de taxes municipals

Mitjançant aquest servei pot generar el document de l'autoliquidació per a les següents taxes municipals:

 • Certificat d'acords o resolucions corporatives, documents o antecedents, que obren en l'Administració Municipal, qualsevol que siga la seua naturalesa o matèria a què es referisquen, amb una antiguitat de fins a 10 anys.
 • Certificat d'acords o resolucions corporatives, documents o antecedents, que obren en l'Administració Municipal, qualsevol que siga la seua naturalesa o matèria a què es referisquen, amb una antiguitat superior a 10 anys.
 • Còpia de document administratiu.
 • Còpia d'expedients administratius (només informes de bombers).
 • Validació de poders per lletrat municipal, quan hi ha antecedents en l'Assessoria Jurídica Municipal.
 • Validació de poders per lletrat municipal, quan no hi ha antecedents en l'Assessoria Jurídica Municipal, atorgats a Espanya.
 • Validació de poders per lletrat municipal, quan no hi ha antecedents en l'Assessoria Jurídica Municipal, subjectes al Conveni de la Haia (internacionals).
 • Certificat d'aval o depòsit constituït en la Tresoreria.
 • Certificat d'estar al corrent en els tributs municipals.
 • Duplicat de rebut pagat o certificat de pagament de valors.
 • Còpia d'atestat o informe expedit per la Policia Local.
 • Permís d'armes 4a categoria, d'aire o gas comprimit.
 • Certificat de convivència.
 • Informe sobre senyalització i condicions de circulació que requerisca dictamen tècnic de caràcter pericial.
 • Informe sobre senyalització vertical, horitzontal o semafòrica, per a certificar les condicions de la via.

L'autoliquidació generada es podrà imprimir i pagar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores amb l'Ajuntament d'Alacant o bé a través del nostre servei de Pagament On-line.

Formas de Presentación