Generació d'autoliquidacions de taxes municipals

Mitjançant aquest servei pot generar el document de l'autoliquidació per a les següents taxes municipals:

  • Validació de poders per lletrat municipal, quan hi ha antecedents en l'Assessoria Jurídica Municipal.
  • Validació de poders per lletrat municipal, quan no hi ha antecedents en l'Assessoria Jurídica Municipal, atorgats a Espanya.
  • Validació de poders per lletrat municipal, quan no hi ha antecedents en l'Assessoria Jurídica Municipal, subjectes al Conveni de la Haia (internacionals).
  • Certificat d'aval o depòsit constituït en la Tresoreria.
  • Certificat d'estar al corrent en els tributs municipals.
  • Duplicat de rebut pagat o certificat de pagament de valors.
  • Còpia d'atestat o informe expedit per la Policia Local.
  • Permís d'armes 4a categoria, d'aire o gas comprimit.
  • Còpia d'expedients administratius (només informes de bombers)

L'autoliquidació generada es podrà imprimir i pagar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores amb l'Ajuntament d'Alacant o bé a través del nostre servei de Pagament On-line.

Presentació
Plazo de presentación: 
1 de febrer de 2019

Formas de Presentación