Inspecció Tributària: presentació de recurs de reposició i/o reclamació econòmica-administrativa davant el TEAR o el TEAM

Mitjançant aquest tràmit pot Vosté realitzar la presentació d'un recurs de reposició i/o reclamació economicoadministrativa davant el TEAR (Tribunal Economicoadministratiu Regional) o el TEAM (Tribunal Economicoadministratiu Municipal).

Se li demanarà el número d'expedient sobre el qual tracta el tràmit i el NIF de l'obligat tributari.

Documentación a presentar: 

Podrà aportar la documentació que estime convenient segons l'assumpte de què es tracte.

Formas de Presentación