Tribunal Econòmic Administratiu Municipal: contestació requeriments, presentació al·legacions, aportació documents i/o interposició de recursos

Mitjançant aquest tràmit pot Vosté realitzar contestació de requeriments, presentació d'al·legacions, aportació de documents i/o interposició de recursos davant el TEAM (Tribunal Economicoadministratiu Municipal).

Se li demanarà el número d'expedient sobre el qual tracta el tràmit i el CIF/NIF de l'obligat tributari.

Formas de Presentación