Inspecció Tributària: contestació requeriments, presentació al·legacions i/o aportació documents

Mitjançant aquest tràmit pot Vosté realitzar contestació de requeriments, presentació d'al·legacions i/o aportació de documents davant el Departament d'Inspecció Tributària del Servei d'Economia i Hisenda.

Se li demanarà el número d'expedient sobre el qual tracta el tràmit i el CIF/NIF de l'obligat tributari.

Documentación a presentar: 

Podrà aportar la documentació que estime convenient segons l'assumpte de què es tracte.

Formas de Presentación