Tresoreria: Contestació de requeriments, presentació d'al·legacions, o aportació de documentació a un expedient ja obert

La seu electrònica ofereix la possibilitat de presentar al·legacions, contestar requeriments o aportar documentació en els expedients que tinga oberts amb l'Ajuntament d'Alacant o a aquelles sol·licituds en què no va poder fer-ho per superar la capacitat dels fitxers.

En el cas de persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament, per via telemàtica, amb relació a un expedient obert (no resolt, ni arxivat) de conformitat amb el que disposa l'art. 14.2 i art. 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Açò inclou també la possibilitat de presentar renúncies o desistiments, si és procedent.

En el cas de les persones físiques, podran triar en tot moment si es comuniquen per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics d'acord amb el que estableix l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, aquestes últimes podran dirigir els seus escrits i sol·licituds a través de la resta de mitjans establits en l'art. 16.3 de la LPACAP (oficines de Correus, oficines d'assistència en matèria de registres, registre electrònic de les restants Administracions Públiques i representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger).

 

Termini de presentació

Si ha rebut un requeriment d'esmena o d'un altre tipus, la documentació haurà d'aportar-se en el termini establit en aquest requeriment.

En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Formes de presentació

-Persones Físiques:

* Presencial: descarregar el Model d'instància general i una vegada omplit presentar-lo en el Registre General.

* Internet: seleccionar el tràmit i seguir totes les indicacions fins al registre final de la sol·licitud (quan tinga preparada tota la documentació, accedisca al tràmit). Documentació en format PDF o arxiu d'imatge.

-Persones Jurídiques:

El tràmit haurà de formular-se sempre a través del registre electrònic dins de la seu electrònica.

Dins de l'apartat Formes de presentació d'aquesta pàgina, haurà de triar l'opció Internet i seleccionar el tràmit, seguint totes les indicacions fins al registre final de la sol·licitud (quan tinga preparada tota la documentació requerida accedisca al tràmit). Documentació en format PDF o arxiu d'imatge.

Per a presentar la sol·licitud i documentació per internet, a través de la seu electrònica, és necessari disposar de Certificat digital d'usuari emés per qualsevol autoritat de Certificació reconeguda, o DNI electrònic.

 

Formas de Presentación