Tràmits - Regidoria de Festes i Ocupació de Via Pública

Pulse sobre los títulos de los epígrafes para desplegarlos y consultar los trámites incluidos en cada uno de ellos.

Càlculs

Càlcul orientatiu de la taxa ocupació temporal de terrenys d'ús públic per a l'exercici d'activitats comercials, industrials i d'espectacles. Els resultats que s’obtinguen tenen únicament valor informatiu.
Canal de atención:
Internet
Càlcul orientatiu de la taxa ocupació temporal de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Els resultats que s’obtinguen tenen únicament valor informatiu.
Canal de atención:
Internet

Festes

Actes d'índole festiva organitzats en la via pública municipal per entitats festeres

ESMENA DE SOL·LICITUDS I/O APORTACIÓ D'AL·LEGACIONS I DOCUMENTS Aquest tràmit permet efectuar l'esmena d'aquells possibles defectes o omissions que puguen contindre's en les sol·licituds que s'hagen presentat a la Regidoria de Festes i ja es troben en tràmit. Així mateix, el tràmit ofereix la...
Canal de atención:
Internet
Aquest tràmit permet sol·licitar l'aprovació del programa oficial d'actes en què es contindran totes les activitats i els espectacles que es desenvolupen amb motiu de la celebració de les festes de què es tracte. Aquesta sol·licitud tan sols podrà formular-la l'entitat festera que tinga atribuïdes...
Canal de atención:
Internet

altres actes d'índole festiva

Aquest tràmit permet sol·licitar autorització per a la 'plantà' i 'cremà' de fogueres, amb motiu de la celebració de les festes oficials de la ciutat, "Les Fogueres de Sant Joan". La sol·licitud haurà de presentar-se per l'entitat festera organitzadora abans del 15 d'abril de l'any en curs. El...
Canal de atención:
Internet

Celebració d'espectacles públics i activitats recreatives o socioculturals

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS O ACTIVITATS RECREATIVES O SOCIOCULTURALS A LA VIA PÚBLICA MUNICIPAL AMB INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMUNTABLES Aquest tràmit permet sol·licitar autorització per a la celebració a la via pública municipal d'espectacles...
Canal de atención:
Internet

Actes de índole festiva organitzades en la vía pública municipal per entitats festives

Celebració d'events i activitats que suposen manifestació de la llibertat religiosa o de culte

Aquest tràmit permet sol·licitar autorització per a la celebració a la via pública municipal d'actes consistents en "eixides processionals" i/o "viacrucis", els quals són manifestació de la llibertat religiosa o de culte. La sol·licitud ha de presentar-se per l'entitat festera organitzadora amb...
Canal de atención:
Internet

Cita prèvia

En compliment de les mesures establides per a la protecció i prevenció de la COVID-19, per a ser atés presencialment en la Regidoria de Festes serà obligatori concertar cita prèvia online, la qual cosa podrà efectuar mitjançant el present tràmit polsant en l'enllaç que trobarà més avall. Recorde,...
Canal de atención:
Internet

Concursos

Ocupació de via pública

Sol·licitud de canvi de titularitat de la llicència de vetladors.
Canal de atención:
Presencial, Internet
Sol·licitud d'autorització per a la instal·lació d'ancoratges per a ombrel·les, en la terrassa de vetladors que disposa en terrenys de domini públic municipal.
Canal de atención:
Presencial, Internet
Sol·licitud d'autorització municipal per a la instal·lació d'un lloc per a l'exercici de la venda no sedentària en domini públic municipal en Mercats Ocasionals
Canal de atención:
Presencial, Internet
Sol·licitud d'autorització municipal per a la instal·lació d'un lloc per a l'exercici de la venda no sedentària en domini públic municipal en Mercats Periòdics
Canal de atención:
Presencial, Internet
Obtindre autorització municipal per a la instal·lació d'una parada eventual en ubicació fixa aïllada per a l'exercici de la venda no sedentària en domini públic municipal, amb ocasió de la celebració de fests de la ciutat.
Canal de atención:
Presencial, Internet
Sol·licitud de llicència per a la instal·lació de vetladors en la via pública municipal.
Canal de atención:
Presencial, Internet